รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา004119 : การจัดการชีวิต
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540901307 นางสาวทิพวรรณ อาจวีระกุล รปศ.10
2 6540901324 นางสาวสุภนิดา แสงภารา รปศ.10
3 6540901332 นายณัชพล ประมัดสระน้อย รปศ.72
4 6640302108 นางสาวณัฐธิดา ศิลป์ประกอบ อังกฤษ10
5 6640302311 นางสาวน้ำฝน ยกกระโทก อังกฤษ10
6 6640302326 นางสาวอนันตญา ฉิมยงค์ อังกฤษ10
7 6640302328 นางสาวไอรดา เทศอรุณ อังกฤษ10
8 6640306143 นายรติพงษ์ หมื่นชะนะ ญี่ปุ่น10
9 6640307108 นางสาวณิชาพัชร์ สุขกุล อังกฤษธุรกิจ10
10 6640307109 นางสาวธัญจิรา จุขุนทด อังกฤษธุรกิจ10
11 6640307111 นางสาวนภัสนันท์ คุ้มญาติ อังกฤษธุรกิจ10
12 6640307121 นางสาวศิรินาถ สิบพลกรัง อังกฤษธุรกิจ10
13 6640307201 นางสาวกฤษณี ศรีแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
14 6640501132 นายณภัทร ช่วยงาน นิติ72
15 6640501306 นางสาวจุฬาลักษณ์ วิชาฤทธิ์ นิติ10
16 6640501337 นายพรหมมินทร์ ขันกิ่ง นิติ10
17 6640901130 นายณัฐวุฒิ วรชาติ รปศ.10
18 6640901228 นายจักรภพ เรืองไพศาล รปศ.10
19 6640901303 นางสาวคัทรียา ฆ้องนอก รปศ.10
20 6640901315 นางสาวมณฑกานต์ บุญยะรด รปศ.10
21 6640901426 นายกลยุทธ ศรีประทาย รปศ.10
22 6640901429 นายณภัทร อัยแก้ว รปศ.10
23 6641801103 นางสาวจิรัชญา พรวนกลาง ร.บ.10
24 6641801104 นางสาวจุฑารัตน์ ชูทอง ร.บ.10
25 6641801118 นางสาวรุ้งนภา เปลี่ยนอารมภ์ ร.บ.10
26 6641801120 นางสาวศรสวรรค์ แก้วมีศรี ร.บ.10
27 6641801201 นางสาวกัลญาณี สิทธิ์สูงเนิน ร.บ.10
28 6641801209 นางสาวธิดารัตน์ แสงฤทธิ์ ร.บ.10
29 6641801211 นางสาวเบญจพร ขอเพิ่มกลาง ร.บ.10
30 6641801228 นายชยานันต์ เจ๊กจันทึก ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
31 6540702120 นางสาวสุชัญญา ระแวกกลาง โลจิสติกส์10
32 6540702123 นางสาวอนุธิดา ปานดอกสร้อย โลจิสติกส์10
33 6541101113 นางสาวพลอยไพลิน ทองงาม เศรษฐศาสตร์10
34 6640702105 นางสาวญาดารัตน์ มุ่งผลกลาง โลจิสติกส์10
35 6640702107 นางสาวณัฐธิดา มะลิรัมย์ โลจิสติกส์10
36 6640702109 นางสาวธีรนุช จอดนอก โลจิสติกส์10
37 6640702112 นางสาวปิญาภา สียางนอก โลจิสติกส์10
38 6640702113 นางสาวพลอยชมพู ครุฑวงค์ โลจิสติกส์10
39 6640702120 นางสาวศิริลักษณ์ นามวิจิตร โลจิสติกส์10
40 6640702123 นางสาวอนุตตรีย์ ด่านนา โลจิสติกส์10
41 6640702129 นายนวพล แขนรัมย์ โลจิสติกส์10
42 6640702207 นางสาวณัฐพร นวลหอม โลจิสติกส์10
43 6640702209 นางสาวนวพร จันที โลจิสติกส์10
44 6640702216 นางสาวมาลินี มีศิริ โลจิสติกส์10
45 6640702218 นางสาววรินทร มูลครบุรี โลจิสติกส์10
46 6640702225 นายกัณฐัศ ถนอมสิน โลจิสติกส์10
47 6640702232 นายศุภวิชญ์ ไข่กระโทก โลจิสติกส์10
48 6640702305 นางสาวณัฐฌากร ล้ามสระน้อย โลจิสติกส์10
49 6640702306 นางสาวณัฐธมนกาญจน์ กองไธสง โลจิสติกส์10
50 6640702312 นางสาวพรทิพย์ แก้วเนียม โลจิสติกส์10
51 6640702313 นางสาวพิยดา เดยะดี โลจิสติกส์10
52 6640702318 นางสาววาสนา จัดงูเหลือม โลจิสติกส์10
53 6640702319 นางสาววีรวรรณ สังขพิมพ์ โลจิสติกส์10
54 6640702324 นางสาวอรอนงค์ อัมภรัตน์ โลจิสติกส์10
55 6640702329 นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณ โลจิสติกส์10
56 6640705101 นางสาวกมลวรรณ ดีล้อม การตลาด10
57 6640705214 นางสาวเพ็ญพิชชา โชสูงเนิน การตลาด10
58 6640705221 นางสาวลักษณา ระวังสระน้อย การตลาด10
59 6640705240 นายรัชชานนท์ ขจร การตลาด10
60 6641001218 นางสาวสุนิสา พิไลกุล นิเทศศาสตร์10
61 6641001225 นายชยานันต์ เวียงสีมา นิเทศศาสตร์10
62 6641001233 นายพีรเดช วงศ์หาญ นิเทศศาสตร์10
63 6641101203 นางสาวภัทรธิดา นุ่นกลาง เศรษฐศาสตร์10
64 6641601106 นางสาวฐิตินันท์ หาริกัน บัญชี10
65 6641601108 นางสาวถนอมรัตน์ ทาสืบ บัญชี10
66 6660701106 นางสาวอาภาศรี ระยับศรี การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67 6540210110 นายก้องเกียรติ ตันวัฒนเสรี เกษตรศาสตร์10
68 6640201102 นางสาวกมลทิพย์ จาระนัย คหกรรม10
69 6640201110 นางสาวณิชาภัทร สุริยันต์ คหกรรม10
70 6640201112 นางสาวธัญญารัตน์ เตรียมมะเริง คหกรรม10
71 6640201116 นางสาวพลอยวรีย์ ดีงาม คหกรรม10
72 6640201129 นางสาวอภิชญา สนิทพันธ์วงษ์ คหกรรม10
73 6640201136 นายรัชภูมิ พุฒกลาง คหกรรม10
74 6640207230 นายภัทรพล ยิ่งดอน วิทย์กีฬา72
75 6640207325 นายปณัยกร เตชะวนกิจ วิทย์กีฬา10
76 6640207441 นายอนุรักษ์ รอดประเสริฐ วิทย์กีฬา10
77 6640208102 นางสาวกุสุมา เภาพุทรา เทคนิคการสัตวแพทย์10
78 6640208104 นางสาวชลธิชา พยัฆมะเริง เทคนิคการสัตวแพทย์10
79 6640208116 นางสาวพรพิมล บำรุงเขต เทคนิคการสัตวแพทย์10
80 6640208122 นางสาวศุภสุดา แก้วสารภูมิ เทคนิคการสัตวแพทย์10
81 6640208123 นางสาวสาวิกา หงษ์หาร เทคนิคการสัตวแพทย์10
82 6640208126 นางสาวอนัญพร ไชยขันธุ์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
83 6640208130 นายณัฐพล ถันสูงเนิน เทคนิคการสัตวแพทย์10
84 6640208132 นายนุตินันท์ หวือขุนทด เทคนิคการสัตวแพทย์10
85 6640210104 นางสาวนภัสสร กันนุฬา เกษตรศาสตร์10
86 6640210114 นายฐิติพงศ์ หอมหวล เกษตรศาสตร์10
87 6640210120 นายภาคิน ลวกไธสง เกษตรศาสตร์10
88 6640210121 นายภูริณัฐ คงสัตย์ เกษตรศาสตร์10
89 6640210127 นายสุพจน์ ชิดจันทึก เกษตรศาสตร์10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
90 6640216124 นางสาวลัลล์ลลิลล์ เทพเนาว์ อาชีวอนามัย60
91 6640217102 นางสาวกิติยา สำฤทธิ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
92 6640217113 นางสาวเบญญา แป้นประโคน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
93 6640217117 นางสาวพรนภา สุขเกษม อนามัยสิ่งแวดล้อม10
94 6640217128 นางสาวศุจีภรณ์ ซำสันเทียะ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
95 6640217134 นางสาวหฤทัย หนองสระ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123