รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา004119 : การจัดการชีวิต
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540306135 นายพลวัฒน์ จีนมะเริง ญี่ปุ่น10
2 6640301123 นางสาวมะลิวรรณ กรุยกระโทก ไทย10
3 6640302406 นางสาวฐนิชา โพธิ์ไทร อังกฤษ10
4 6640307203 นางสาวกุลทรัพย์ แช่มเชื้อ อังกฤษธุรกิจ10
5 6640307207 นางสาวชุติมณฑน์ กลางสวัสดิ์ อังกฤษธุรกิจ10
6 6640307215 นางสาวพิชชาพร โคตรสาร อังกฤษธุรกิจ10
7 6640307224 นางสาวศุภามาส ไชยา อังกฤษธุรกิจ10
8 6640501109 นางสาวณพชร เถรหมื่นไวย นิติ10
9 6640501116 นางสาวปาณนิภา มาตรังศรี นิติ10
10 6640501223 นางสาววิภาวรรณ ชาภักดี นิติ10
11 6640501305 นางสาวจิราพร พิมูลชาติ นิติ10
12 6640501320 นางสาวภูวนิดา สัตบุตร นิติ10
13 6640501328 นายกอปรสิริ สมศรี นิติ10
14 6640501332 นายณัฐกร ไกรจันทร์ นิติ10
15 6640501405 นางสาวจีรนันทร์ ภูผาพันธ์ นิติ10
16 6640501410 นางสาวตรีทิพยนิภา ทาจวง นิติ10
17 6640501437 นายพลกฤต เจียรดอน นิติ10
18 6640901101 นางสาวกชกร เเสงดาว รปศ.10
19 6640901113 นางสาวพรศิริ เจริญชีพ รปศ.10
20 6640901119 นางสาววรนุช เพียอินทร์ รปศ.10
21 6640901123 นางสาวสุกัญญา เตียนพลกรัง รปศ.10
22 6640901133 นายพลเทพ หวังบุญกลาง รปศ.10
23 6640901202 นางสาวกรรณิกา เสยกระโทก รปศ.10
24 6640901215 นางสาวภัทรศยา แพวตะคุ รปศ.10
25 6640901219 นางสาววรัญญา สุยโพธิ์น้อย รปศ.10
26 6640901226 นางสาวอิงภา โอปมาวุฒิกุล รปศ.10
27 6640901231 นายธัญพิสิษฐ์ จันหนองหว้า รปศ.10
28 6640901301 นางสาวกนกวรรณ หมั่นกระโทก รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
29 6541001116 นางสาวราชาวดี มิกขุนทด นิเทศศาสตร์10
30 6541001133 นายมงคล พึ่งทอง นิเทศศาสตร์10
31 6541001202 นางสาวกิตติยา เทียมทอง นิเทศศาสตร์10
32 6541001207 นางสาวกานต์พิชชา จับกลาง นิเทศศาสตร์10
33 6541001218 นางสาวอภินทร์พร กิจกังวล นิเทศศาสตร์10
34 6541001223 นายณัฐกิตติ์ สวยโสภา นิเทศศาสตร์10
35 6640701133 นายชัยธนาธิป ศิริ การจัดการ10
36 6640701223 นางสาวศุภิสรา น้อยบุตร การจัดการ10
37 6640701224 นางสาวสาวิษตรี ทองดี การจัดการ10
38 6640701226 นางสาวสุพิชฌาย์ จึงสิริอังกูร การจัดการ10
39 6640701229 นางสาวอนนทพร หักทะเล การจัดการ10
40 6640701233 นายณคร ลี่ไพฑูรย์ การจัดการ10
41 6640701306 นางสาวชนาภา ภักดิ์กระโทก การจัดการ10
42 6640701308 นางสาวณิชชานันท์ ดวงศรี การจัดการ10
43 6640701321 นางสาววรรณนิดา แย้มจำนงค์ การจัดการ10
44 6640701328 นางสาวอารีณี เหียนขุนทด การจัดการ10
45 6640701340 นายพงศธร ประโพทิง การจัดการ10
46 6640702101 นางสาวกนกวรรณ จันทวงษ์ โลจิสติกส์10
47 6640702106 นางสาวณัฐณิชา สงสันเทียะ โลจิสติกส์10
48 6640702110 นางสาวบัณฑิตา หูกขุนทด โลจิสติกส์10
49 6640702114 นางสาวเพชรดา จิตรกลาง โลจิสติกส์10
50 6640702122 นางสาวสุพรรณิการ์ นาสุรีย์ โลจิสติกส์10
51 6640702130 นายพีระวิทย์ โพธิ์ชัย โลจิสติกส์10
52 6640702133 นายสิขรินทร์ จันทรชัย โลจิสติกส์10
53 6640702215 นางสาวมนัสนันท์ นาคบุญเลิศ โลจิสติกส์10
54 6640702310 นางสาวเบญจพร จงคลาดกลาง โลจิสติกส์10
55 6640702314 นางสาวเพ็ญพิธชา มั่นคง โลจิสติกส์10
56 6640702321 นางสาวสุนันทา ดวงใจ โลจิสติกส์10
57 6640702332 นายศุภวิชญ์ ความหมั่น โลจิสติกส์10
58 6640705103 นางสาวกุลธิดา พรหมเวทวงศ์ การตลาด10
59 6640705212 นางสาวปิวิยดา ประจิตร การตลาด10
60 6641001118 นางสาวศันสนีย์ ดาทอง นิเทศศาสตร์10
61 6641001206 นางสาวธนพร ช่างผัด นิเทศศาสตร์10
62 6641001224 นายจีรณัฐชัย ทองใบ นิเทศศาสตร์10
63 6641601107 นางสาวดวงรัตน์ กริ่งกระโทก บัญชี10
64 6641601115 นางสาวปัญญดา แปลงไลย์ บัญชี10
65 6641601120 นางสาวพิมพ์ณดา โอภาชาติ บัญชี10
66 6641601121 นางสาวภาณุมาส ธีระวัฒนศิริ บัญชี10
67 6641601122 นางสาวรชกร ศรีธรรมพงษ์ บัญชี10
68 6641601129 นางสาวสิรินดา ทบด่านกลาง บัญชี10
69 6641601204 นางสาวจิรนัน สมตัว บัญชี10
70 6641601207 นางสาวดวงฤทัย เจิมโพธิ์กลาง บัญชี10
71 6641601223 นางสาววรัทยา สังฆวาที บัญชี10
72 6641601228 นางสาวสวรินทร์ แวดสี บัญชี10
73 6660701101 นางสาวกาญจน์หทัย นาคทองสุข การจัดการ10
74 6660701103 นางสาวปาริฉัตร แผนสระน้อย การจัดการ10
75 6660701104 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมา การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76 6640204103 นางสาวจีรานันท์ แขโคกกรวด ชีววิทยา10
77 6640204110 นางสาวปัทมปรานี ทองนาค ชีววิทยา10
78 6640204114 นางสาวเพ็ญพิชชา เพิ่มพูล ชีววิทยา10
79 6640207123 นายธีรวิชญ์ เเสงสุวรรณ์กุล วิทย์กีฬา10
80 6640207314 นายณัฐดนัย พรหนองแสน วิทย์กีฬา10
81 6640207424 นายปฏิภาณ ทองคำ วิทย์กีฬา10
82 6640207428 นายพัทธพล กระจัดกลาง วิทย์กีฬา10
83 6640207430 นายภูเบศ เสาะไธสง วิทย์กีฬา10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
84 6541402123 นายพีรวิชญ์ ธนภูมิสุข วิศวกรรมการก่อสร้าง10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
85 6640217104 นางสาวจันธิดา คำอินทร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
86 6640217107 นางสาวจุรีพร เพชรสังคูณ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
87 6640217112 นางสาวนริตา แก้ววัน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
88 6640217119 นางสาวพัทธรินทร์ บุญตา อนามัยสิ่งแวดล้อม10
89 6640217120 นางสาวเพียงพร ทุนสูงเนิน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
90 6640217122 นางสาวภัทราพร เซียงนอก อนามัยสิ่งแวดล้อม10
91 6640217136 นางสาวอริสา ไชยสงค์ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123