รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา004119 : การจัดการชีวิต
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540601121 นางสาวอนันตญา พลอยตะคุ นิเทศศิลป์10
2 6540602106 นายชนนทร เลี่ยมคูณ ทัศนศิลป์10
3 6540602109 นายธนวัฒน์ นามศรีประเสริฐ ทัศนศิลป์10
4 6540602113 นายสุรชาติ ขัดโพธิ์ ทัศนศิลป์10
5 6541801113 นางสาวนันทพร ขอยวนกลาง ร.บ.10
6 6541801118 นางสาวพิชชาพร เลิศแก้วศรี ร.บ.10
7 6541801327 นางสาวสุกัญญา บุราคร ร.บ.10
8 6640301114 นางสาวณัฐวดี ศรีชาติ ไทย10
9 6640301118 นางสาวปาริชาติ วรดี ไทย10
10 6640301119 นางสาวปิยะวรรณ แก้วกัลยา ไทย10
11 6640302223 นางสาววรรณวิสา ขวัญยืน อังกฤษ72
12 6640302301 นางสาวกนกพร แกมมงคล อังกฤษ10
13 6640501131 นายชนิณทร คร่ำทอง นิติ72
14 6640501211 นางสาวทิพวัลย์ ไตรรัตน์ นิติ10
15 6640501239 นายวัฐนัย ทิพย์อักษร นิติ10
16 6640501301 นางสาวกรรณิการ์ โล่ห์นารายณ์ นิติ10
17 6640501336 นายปรัชญา ชูดีจันทร์ นิติ10
18 6640901117 นางสาวเมธาวี ยุระปักษ์ รปศ.10
19 6640901118 นางสาวลักษณารีย์ แสนทอง รปศ.10
20 6640901122 นางสาวศิโรรัตน์ รุ่งกลาง รปศ.10
21 6640901128 นายจักรพรรดิ์ ชัยฤทธิ์ รปศ.10
22 6640901134 นายวงศกร พืชทองหลาง รปศ.10
23 6640901206 นางสาวชนัญญ์ธนิษฐ์ โนนสันเทียะ รปศ.10
24 6640901207 นางสาวชลธิชา เสียนขุนทด รปศ.10
25 6640901214 นางสาวพิมลพรรณ สิทธิขุนทด รปศ.10
26 6640901223 นางสาวสุชาดา อรรถนนทกร รปศ.10
27 6640901304 นางสาวจิรนันท์ เศรษฐกระโทก รปศ.10
28 6640901313 นางสาวพัชราภรณ์ โพธิ์แก้ว รปศ.10
29 6640901405 นางสาวเจนจิรา ถี่กระโทก รปศ.10
30 6640901409 นางสาวนัฐธิดา รั่งกระโทก  รปศ.10
31 6640901410 นางสาวประกายมาศ รุ่มเริง รปศ.10
32 6640901411 นางสาวปัณณพร ประชิดครบุรี รปศ.10
33 6640901414 นางสาวพีวิตรา นาดสูงเนิน รปศ.10
34 6640901418 นางสาววนัสนันท์ เงียบจังหรีด รปศ.10
35 6641801108 นางสาวณัฐวียากรณ์ พิลารัก ร.บ.10
36 6641801111 นางสาวบุษยมาส ทรงชัย ร.บ.10
37 6641801113 นางสาวพรทิพา โมงขุนทด ร.บ.10
38 6641801116 นางสาวภณิดา สีทน ร.บ.10
39 6641801117 นางสาวเมธาพร ภาษะฐิติ ร.บ.10
40 6641801125 นางสาวอรพิมล พิเศษ ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
41 6540701310 นางสาวมะลิลิน หมื่นจิตร การจัดการ10
42 6540705205 นางสาวกุลจิรา สิงโห การตลาด10
43 6541001237 นายณัฐสิทธิ์ ฝุ่นเงิน นิเทศศาสตร์10
44 6640701103 นางสาวจรรยพร สร้อยเสน การจัดการ10
45 6640701117 นางสาวภัคจิรา สมจิตร การจัดการ10
46 6640701118 นางสาวภัทรวดี ละมูล การจัดการ10
47 6640701125 นางสาวสิวาพร พิมพ์รรณา การจัดการ10
48 6640701127 นางสาวสุพิชฌาย์ วัจนศิริเสถียร การจัดการ10
49 6640701201 นางสาวกฤษฎาภา นาแซง การจัดการ10
50 6640701203 นางสาวจริยา รู้แสวง การจัดการ10
51 6640701210 นางสาวทัญญาพัชร ชาวดง การจัดการ10
52 6640701217 นางสาวภัณฑิรา เคาะผักแว่น การจัดการ10
53 6640701234 นายณัฐิวุฒิ ปิ่นสุวรรณ์ การจัดการ10
54 6640701311 นางสาวธัญพิมล มาเมือง การจัดการ10
55 6640701325 นางสาวศศิปรียา ผลทวี การจัดการ10
56 6640701326 นางสาวศิริวรรณ บุญมา การจัดการ10
57 6640702328 นายนครินทร์ ปันทะนะ โลจิสติกส์10
58 6640704102 นางสาวเกวลิน แหยงกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
59 6640704103 นางสาวชนิภรณ์ สุขประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
60 6640704108 นางสาวภรศศิร์ สงวนวงษ์วิจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
61 6640704115 นายจักรพงษ์ ณุวงษ์ศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
62 6640704121 นายธนาทรณ์ ฉ่ำพะเนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
63 6640704122 นายธนาวุฒิ โพธิ์นอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
64 6640704125 นายปรมัตถ์ รอดไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
65 6640704127 นายพงศ์ธนัช รัตติรวีโรจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
66 6640704128 นายพันธกานต์ เที่ยงธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
67 6640704129 นายพิสิษฐ์ ศิลปชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
68 6640704136 นายสิทธิพล สายขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
69 6640705129 นายก้องเกียรติ อยู่หมื่นไวย์ การตลาด10
70 6640707101 นางสาวจันทิมา ดวงศรี การเงิน10
71 6640707102 นางสาวโชติมณี สิงห์ทอง การเงิน10
72 6640707103 นางสาวนันท์นภัส กองอาสา การเงิน10
73 6640707126 นางสาวภัทรธิดา ปัตถะมา การเงิน10
74 6641001203 นางสาวจิราภรณ์ นิลนามะ นิเทศศาสตร์10
75 6641601102 นางสาวกัญญาณัฐ จุลเผือก บัญชี10
76 6641601111 นางสาวธีริศรา แสดขุนทด บัญชี10
77 6641601217 นางสาวพรนิชา วงษ์มหา บัญชี10
78 6661601105 นางสาวจันทรวิมล เวสา บัญชี10
79 6661601108 นางสาวชมอุมา พึ่งตะขบ บัญชี10
80 6661601109 นางสาวชรินดา กล่ำพรมราช บัญชี10
81 6661601114 นางสาวนิสา สุระทด บัญชี10
82 6661601123 นางสาวแว่นแก้ว ดีน้อย บัญชี10
83 6661601124 นางสาวสิริลักษณ์ ชูชื่นบุญ บัญชี13
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
84 6540201101 นางสาวกนกพร ยืนยงค์ คหกรรม10
85 6540201127 นายธนดุล แนมขุนทด คหกรรม10
86 6640204117 นางสาววัชราวลี เบียดนอก ชีววิทยา10
87 6640204118 นางสาวศิริกัญญา พรมคำ ชีววิทยา10
88 6640207225 นายปณชัย แก่นกระโทก วิทย์กีฬา72
89 6640208107 นางสาวญานี ศิริสาย เทคนิคการสัตวแพทย์10
90 6640208114 นางสาวนวนิกา พาทอง เทคนิคการสัตวแพทย์10
91 6640208117 นางสาวเพ็ญนภา หาญแท้ เทคนิคการสัตวแพทย์10
92 6640208124 นางสาวสุทธิดา อาสาเนย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
93 6640215101 นางสาวกิตติยา เทียมทองหลาง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
94 6640215102 นางสาวธีราพร เพราะกระโทก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
95 6640216102 นางสาวกัญญารัตน์ แฝงด่านกลาง อาชีวอนามัย10
96 6640216106 นางสาวจีราภัทร สีเขียว อาชีวอนามัย10
97 6640216135 นางสาวสุภัสสรา เม่ากรูด อาชีวอนามัย10
98 6640216142 นางสาวไอลดา วัฒนศรีสกุล อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123