รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา004119 : การจัดการชีวิต
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302234 นายนภัสกร ตุ้มทองสำโรง อังกฤษ10
2 6540501207 นางสาวณัฐธิดา เพชรเสถียรไชย นิติ10
3 6540501217 นางสาวรัตนวารี คูณแก้ว นิติ10
4 6541801111 นางสาวธิตา เครือนา ร.บ.10
5 6541801124 นางสาววิชญาดา สินปรุ ร.บ.10
6 6541801128 นางสาวสุดารัตน์ ทวยไธสง ร.บ.10
7 6541801218 นางสาวพิมพ์มาดา พลจังหรีด ร.บ.10
8 6541801222 นางสาววรรณอนงค์ ศรีคำ ร.บ.10
9 6541801307 นางสาวณัฐณิชา สุขกระโทก ร.บ.10
10 6541801313 นางสาวนันทิศา แทนจะโปะ ร.บ.10
11 6541801315 นางสาวปริยากร เดชสูงเนิน ร.บ.10
12 6640302112 นางสาวนุชรดี สมสิน อังกฤษ10
13 6640302202 นางสาวกิ่งกาญจน์ ดิษฐสายทอง อังกฤษ10
14 6640302217 นางสาวพิชญา ขาวจันทร์แย้ม อังกฤษ10
15 6640302315 นางสาวเปมิกา แก่กลางดอน อังกฤษ10
16 6640302414 นางสาวปาริฉัตร กัญญาวัชยุวพงษ์ อังกฤษ10
17 6640307106 นางสาวชฎาพร กลั่นสาร อังกฤษธุรกิจ10
18 6640307122 นางสาวศิริมา โคตระครุ อังกฤษธุรกิจ10
19 6640307126 นางสาวสิริกร อยู่สุข อังกฤษธุรกิจ10
20 6640307127 นางสาวอัญชลี ดีสนิท อังกฤษธุรกิจ10
21 6640307128 นางสาวเอเฟวส์ ไอซ์รีน โฟกท์ อังกฤษธุรกิจ10
22 6640307134 นายวุฒิชัย ทองประเสริฐ อังกฤษธุรกิจ60
23 6640307204 นางสาวจิรนันท์ ปล่องกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
24 6640307222 นางสาวศิริลักษณ์ หาสูงเนิน อังกฤษธุรกิจ10
25 6640501303 นางสาวกาญจนา นุขุนทด นิติ10
26 6640501423 นางสาววิลาวรรณ ช้างน้ำ นิติ10
27 6640901116 นางสาวมนัสนันท์ กรณ์โคกกรวด รปศ.10
28 6640901125 นางสาวสุภาสินี เง็บสูงเนิน รปศ.10
29 6640901131 นายธนานพ จิตรักษา รปศ.10
30 6640901136 นายสิริธีรภัทร เนตรสูงเนิน รปศ.72
31 6640901229 นายชัชชัย คุ้มวิริยะกุล รปศ.10
32 6640901318 นางสาวลัดดาวัลย์ เล้าเจริญ รปศ.10
33 6640901324 นางสาวสุภัสสรา ชาริโท รปศ.10
34 6640901329 นายณฐภน ฉอมไธสง รปศ.60
35 6640901406 นางสาวชมพูนุช หมั่นกระโทก รปศ.10
36 6640901412 นางสาวเปรมวดี หาญขุนทด รปศ.10
37 6640901431 นายนิติธร มามขุนทด รปศ.10
38 6641801101 นางสาวกัญยารัตน์ ชนะไธสง ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
39 6541001106 นางสาวณัฐชยา เก่งนอก นิเทศศาสตร์10
40 6640701126 นางสาวสุนิสา ศิลารักษ์ การจัดการ10
41 6640701131 นายกชกร หวลจันทึก การจัดการ10
42 6640701202 นางสาวเกษรินทร์ นพคุณ การจัดการ10
43 6640701205 นางสาวชัญณุตม์สา เครือวัลย์ การจัดการ10
44 6640701214 นางสาวเปรมฤดี เทินสะเกษ การจัดการ10
45 6640701225 นางสาวสุนิษา ศรีคำมา การจัดการ10
46 6640701227 นางสาวมณฑิชา ดีสูงเนิน การจัดการ10
47 6640701230 นางสาวอัจฉริยา เลาป้อมวาปี การจัดการ10
48 6640701237 นายภาณุวัฒน์ นวลใหม่ การจัดการ10
49 6640701240 นายอรชุน แสนภูมี การจัดการ10
50 6640701303 นางสาวกิตติพิชญ์ บุญหนองเหล่า การจัดการ10
51 6640701305 นางสาวจิตรทิวา เลิศสกุล การจัดการ10
52 6640701315 นางสาวแพรวา ชาญยุทธ การจัดการ10
53 6640701320 นางสาววรนุช ตอชัยภูมิ การจัดการ10
54 6640701322 นางสาววิจิตรา เฝ้ากลาง การจัดการ10
55 6640701329 นายกิตติศักดิ์ บุญศรี การจัดการ10
56 6640701338 นายธีรวัสส์ นอนโพธิ์ การจัดการ10
57 6641601103 นางสาวกัญญารัตน์ ง่อนไธสง บัญชี10
58 6641601105 นางสาวชนิกา ตู้สระกาศ บัญชี10
59 6641601117 นางสาวพรณัชชา หินนอก บัญชี10
60 6641601118 นางสาวพรพิมล บริสุทธิ์ บัญชี10
61 6641601128 นางสาวสรัลชนา ขุนแก้ว บัญชี10
62 6641601131 นางสาวสุดารัตน์ รมย์สูงเนิน บัญชี10
63 6641601133 นางสาวอนิศรา มูลขุนทด บัญชี10
64 6641601211 นางสาวนารีรัตน์ ไยทอน บัญชี10
65 6641601231 นางสาวสุทธิดา รักษาอินทร์ บัญชี10
66 6660701102 นางสาวชนิกา สุทธิสน การจัดการ10
67 6660701105 นางสาวอรจิรา นันทเขตต์ การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68 6540208102 นางสาวกันต์กนิษฐ์ จันทร์บัว เทคนิคการสัตวแพทย์10
69 6540208103 นางสาวขนิษฐา อาญาเมือง เทคนิคการสัตวแพทย์10
70 6640201104 นางสาวกุลธิดา เล้าสวรรณ คหกรรม10
71 6640201111 นางสาวดวงนภา แสงทอง คหกรรม10
72 6640201118 นางสาวระพีพรรณ เจริญสุข คหกรรม10
73 6640201125 นางสาวสุภาพร ทิศกระโทก คหกรรม10
74 6640201126 นางสาวสุภาวรรณ หมวดอ่อน คหกรรม10
75 6640201127 นางสาวสุมาลี ด้วงศรีทอง คหกรรม10
76 6640201131 นายจีระวัตร มีโพธิ์ คหกรรม10
77 6640201132 นายชยานันท์ อัมพรอัจฉริยะ คหกรรม10
78 6640201138 นายณัฏฐ์ภวัฐ ยี่สุ่นแซม คหกรรม10
79 6640204106 นางสาวธิดารัตน์ บ่องกระโทก ชีววิทยา10
80 6640204121 นางสาวสุชานันท์ พันธนาม ชีววิทยา10
81 6640210101 นางสาวแก้วตา น้อยนิล เกษตรศาสตร์10
82 6640210102 นางสาวชลลดา คำหว่าน เกษตรศาสตร์72
83 6640210103 นางสาวชาลิสา ทุ่งกระโทก เกษตรศาสตร์10
84 6640210117 นายธนากร สุดแสง เกษตรศาสตร์10
85 6640210123 นายศิวัฒน์ ชอบสอาด เกษตรศาสตร์10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
86 6641402112 นายกิตติพงษ์ กลิ่นจันทร์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
87 6641402124 นายมหัณณพ รอดวินิจ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
88 6540216111 นางสาวณัฐกาญจน์ เนื้อนา อาชีวอนามัย10
89 6640801116 นางสาวเปมิกา ชาญกระโทก สาธารณสุขชุมชน10
90 6640801118 นางสาวพันธิตรา พันสมตน สาธารณสุขชุมชน10
91 6640801123 นางสาวรัญรัศมี หวังมวนกลาง สาธารณสุขชุมชน10
92 6640801125 นางสาววาสินี ไกวัล สาธารณสุขชุมชน10
93 6640801126 นางสาววิมลสิริ แจ่มเเจ้ง สาธารณสุขชุมชน10
94 6640801132 นางสาวสุมิสตา แวสะนิ สาธารณสุขชุมชน10
95 6640801134 นางสาวอภิญญา แพบขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
96 6640801139 นายปฐวิกานต์ จรจันทึก สาธารณสุขชุมชน10
97 6640801239 นายพีรณัฐ ศักดิ์ทองหลาง สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123