รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000404 : เช็คอินโคราช
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302105 นางสาวจุฑารัตน์ บุราณรักษ์ อังกฤษ10
2 6540302112 นางสาวปราณี บกสันเทียะ อังกฤษ10
3 6540302119 นางสาววนพร พวงตะคุ อังกฤษ10
4 6540302125 นางสาวสุชัญญา เหลื่อมนอก อังกฤษ10
5 6540302235 นายปฏิยุทธ์ ค้ำชู อังกฤษ10
6 6540303129 นางสาววนิดา เดชมะเริง จีน10
7 6540303135 นางสาวอริสราภรณ์ แก้วสีใส จีน10
8 6540303139 นายศิวกร เพชร์เกษม จีน10
9 6540306139 นายวีรภัทร สุภาพ ญี่ปุ่น10
10 6540307101 นางสาวกชกร รอรักกลาง อังกฤษธุรกิจ10
11 6540307128 นายนิธิพล ช่อมาลี อังกฤษธุรกิจ10
12 6540307205 นางสาวโชติรส วงศ์สมอ อังกฤษธุรกิจ10
13 6540307212 นางสาวปัญจมาภรณ์ อรุณอภิราม อังกฤษธุรกิจ10
14 6540901114 นางสาวพัชรพร อินไกร รปศ.10
15 6540901119 นางสาววรรณภา เอี้ยงไธสง รปศ.10
16 6541801101 นางสาวกชพร หอมนาน ร.บ.10
17 6541801104 นางสาวจันทกานติ์ ขมสันเทียะ ร.บ.10
18 6541801107 นางสาวฐิติมา ถอยกระโทก ร.บ.10
19 6541801114 นางสาวบุญสิตา เหล็กหมื่นไวย์ ร.บ.10
20 6541801117 นางสาวพรศิริ พักกระโทก ร.บ.10
21 6640501221 นางสาวรินรดี เศษดา นิติ10
22 6640901104 นางสาวจันทกานติ์ ชานอก รปศ.10
23 6640901109 นางสาวธิญาดา ฝานคำ รปศ.10
24 6640901303 นางสาวคัทรียา ฆ้องนอก รปศ.10
25 6640901315 นางสาวมณฑกานต์ บุญยะรด รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
26 6540309112 นายสุธากร แซ่อึ้ง อุตท่องเที่ยว10
27 6540701102 นางสาวกมลรัตน์ เนียนพลกรัง การจัดการ10
28 6540701111 นางสาวณัฐกานต์ พลทัศ การจัดการ10
29 6540701126 นางสาวพิชชา ปลั่งกลาง การจัดการ10
30 6540701127 นางสาวพิมพ์พิศา สิทธิประเสริฐ การจัดการ10
31 6540701205 นางสาวขวัญเเก้ว ศรีสมภาร การจัดการ10
32 6540701216 นางสาวเนตรนภา แผ่แสงจันทร์ การจัดการ10
33 6540701219 นางสาวปรียากร ประกอบธรรม การจัดการ10
34 6540701223 นางสาวพรชิตา เศษดา การจัดการ10
35 6540701238 นางสาวฮาริตรา กองใหญ่กลาง การจัดการ10
36 6540701247 นางสาวศุภรัตน์ ชีโพธิ์ การจัดการ10
37 6541001135 นายวิสิฐ ฤทธิเดช นิเทศศาสตร์10
38 6541001236 นายสุขุมธร แจ้งสูงเนิน นิเทศศาสตร์10
39 6640310108 นางสาวจิรัชญา จันทร์สันเทียะ การโรงแรม10
40 6640310119 นางสาวนวลคำ นายเเดง การโรงแรม10
41 6640310134 นางสาวอารยา อะโน การโรงแรม10
42 6640701301 นางสาวกนกพร แจ๊ดสันเทียะ การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 6540207226 นายพลรวี เที่ยงกระโทก วิทย์กีฬา10
44 6540207314 นายชลชาติ ไชยณรงค์ วิทย์กีฬา10
45 6540207322 นายธีรภัทร ฉลองกลาง วิทย์กีฬา10
46 6540213127 นายสัจจากาล ฟอพิมาย วิทย์คอม10
47 6640207127 นายพงษ์สิทธิ์ จำปี วิทย์กีฬา72
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
48 6541402102 นางสาวกัญญารัตน์ ลาเมือง วิศวกรรมการก่อสร้าง10
49 6541402113 นางสาวอัจฉรา โสนารินทร์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
50 6540801203 นางสาวกัลยากร มารศรี สาธารณสุขชุมชน10
51 6540801206 นางสาวจีรนันท์ เตือนขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
52 6540801220 นางสาววทันยา ขออยู่กลาง สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123