รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000404 : เช็คอินโคราช
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6040401204 นางสาวจันทิมา ศิริคำ นิติ10
2 6040401319 นางสาววิไลลักษณ์ ชูขุนทด นิติ10
3 6540302216 นางสาวแพรพลอย เปียสันเทียะ อังกฤษ10
4 6540307127 นายธีรกานต์ สาขา อังกฤษธุรกิจ10
5 6540307130 นายอัครเดช คุณประทุม อังกฤษธุรกิจ10
6 6540307203 นางสาวจิรารัตน์ คำตา อังกฤษธุรกิจ10
7 6540307214 นางสาวพรวิภา สิทธิ์ประเสริฐ อังกฤษธุรกิจ10
8 6540307222 นางสาวอภิชญา จันปาน อังกฤษธุรกิจ10
9 6540307224 นายเกียรติศักดิ์ พิกุลขาว อังกฤษธุรกิจ10
10 6540601105 นางสาวชนกนันท์ คำสอนพันธ์ นิเทศศิลป์10
11 6540601106 นางสาวช่ออนงค์ โชตินอก นิเทศศิลป์10
12 6540601113 นางสาวภัทรวรินทร์ เพชรินทร์ นิเทศศิลป์10
13 6540601115 นางสาวลักขณา เกษร นิเทศศิลป์10
14 6540601120 นางสาวสิริยากร รัตนพิบูลย์นันท์ นิเทศศิลป์10
15 6640302110 นางสาวธนัญญา เจนศิริวงษ์ อังกฤษ10
16 6640302314 นางสาวปวีณ์ธิดา หวังฝากกลาง อังกฤษ10
17 6640306145 นายวงศธร แววสระ ญี่ปุ่น10
18 6640901306 นางสาวชนากานต์ บาทตะคุ รปศ.10
19 6640901307 นางสาวชัชฎาภรณ์ อ่อนดี รปศ.10
20 6640901309 นางสาวนวรัตน์ บุญอ้อย รปศ.10
21 6640901316 นางสาวมาริสา ปีกกระโทก รปศ.10
22 6640901323 นางสาวสุชาวดี หวังคุ้มกลาง รปศ.10
23 6640901427 นายคุณากร ไวยาประโคน รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
24 6540701202 นางสาวกัญญากร เปรี่ยมพิมาย การจัดการ10
25 6540701232 นางสาววิจิตรา แซ่หนึง การจัดการ10
26 6640701307 นางสาวชลกร อุตรรัมย์ การจัดการ10
27 6640701327 นางสาวอริศรา อุ่นเหมือน การจัดการ10
28 6640701343 นายระชานนท์ เตียนกระโทก การจัดการ60
29 6640705136 นายธีรวัฒน์ คิดอ่าน การตลาด10
30 6640705202 นางสาวกานต์ธิดา เจินธรรม การตลาด10
31 6640705206 นางสาวณัฐนันท์ โอ่งกลาง การตลาด10
32 6640705213 นางสาวพรพิมาน เหล็กลอย การตลาด10
33 6640706105 นางสาวพรชิตา สุขขี การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
34 6640706118 นายรวิช พิทักษ์คุณสิริ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 6540207201 นางสาวกนกวรรณ นนท์ขุนทด วิทย์กีฬา10
36 6540207202 นางสาวจิตตมาศ พรทิตยกุล วิทย์กีฬา10
37 6540207203 นางสาวณิชา พิณพิมาย วิทย์กีฬา10
38 6540207205 นางสาวปิยะรัตน์ อุ่นเสนีย์ วิทย์กีฬา10
39 6540207208 นางสาวสาธินี เนื่องไชยศ วิทย์กีฬา10
40 6540207217 นายณัฐภัทร ทุมขุนทด วิทย์กีฬา10
41 6540207301 นางสาวกนกวรรณ สอวิหค วิทย์กีฬา10
42 6540207302 นางสาวชวัลลักษณ์ ฉัตรฉิมพลี วิทย์กีฬา10
43 6540207304 นางสาวเนตรชนก โสกุดเลาะ วิทย์กีฬา10
44 6540207308 นางสาวสุปรียา บัวนาค วิทย์กีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123