รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000404 : เช็คอินโคราช
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302126 นางสาวสุนิสา นพวรรณ์ อังกฤษ10
2 6540307115 นางสาวพัชรพร มุ่งย่อมกลาง อังกฤษธุรกิจ10
3 6540307208 นางสาวธนพร แย้มบาน อังกฤษธุรกิจ10
4 6540307221 นางสาวสุชาดา บุญมี อังกฤษธุรกิจ10
5 6540901441 นายอภิชัย จีนกลาง รปศ.10
6 6640301129 นางสาวศิริญาพร จุฑานิตย์ ไทย10
7 6640301133 นางสาวสุพิชชา จะรอนรัมย์ ไทย10
8 6640302131 นายณัฐวุฒิ อาสาคะติ อังกฤษ10
9 6640302135 นายปุณณวิช รุ่งไร่โคก อังกฤษ10
10 6640306123 นางสาวศรุชาภรณ์ เชิดไธสง ญี่ปุ่น10
11 6640306129 นางสาวเสาวลักษณ์ การสร้าง ญี่ปุ่น10
12 6640501104 นางสาวกานพิชชา นาคะพงศ์พันธ์ นิติ10
13 6640501110 นางสาวณัฐวดี ทองหลง นิติ10
14 6640501117 นางสาวปิยะนุช เฮืองศรี นิติ10
15 6640501124 นางสาววีณา เที่ยวกลาง นิติ72
16 6640501201 นางสาวกรรณิกา ทวีงาม นิติ10
17 6640501203 นางสาวกัลยา ภูนิทาน นิติ10
18 6640501214 นางสาวเบญญาภา สกุลกัญจนา นิติ10
19 6640501217 นางสาวไปรยา เอี้ยงแสนเมือง นิติ10
20 6640501218 นางสาวพศิกา ญาติจันทึก นิติ10
21 6640501311 นางสาวธัญญรัตน์ กองทุ่งมน นิติ10
22 6640501327 นางสาวอภิญญา แจะสันเทียะ นิติ10
23 6640501330 นายเจตน์พัทธ์ วราภรณ์ นิติ10
24 6640501335 นายบุญยะสิทธิ์ บุญครอง นิติ10
25 6640501429 นายจิรครินทร์ กิ่งนอก นิติ10
26 6640501439 นายวิศิสฏ์ ศรีสุธรรม นิติ10
27 6640901217 นางสาวรดามณี นารีจันทร์ รปศ.10
28 6640901320 นางสาวศรีสกุลกาญจน์ เจิมแหล่ รปศ.10
29 6640901434 นายวิชญ์พงศ์ พิลาสมบัติ รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
30 6540702204 นางสาวต้นข้าว วงจันทร์ โลจิสติกส์10
31 6541001210 นางสาวปุณณภา ราชเสนา นิเทศศาสตร์10
32 6541101106 นางสาวทัศนีย์ เขียนโคกกรวด เศรษฐศาสตร์10
33 6541101107 นางสาวธียาพร ตากระโทก เศรษฐศาสตร์10
34 6541101108 นางสาวนรินทรา วิพรรณะ เศรษฐศาสตร์72
35 6541101111 นางสาวเป็นหนึ่ง สะเทินรัมย์ เศรษฐศาสตร์10
36 6541901101 นางสาวกัญญารัตน์ รักจันทึก ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)10
37 6640309111 นางสาวนาตาลี เขียวหมื่นไวย อุตท่องเที่ยว10
38 6640309137 นายจิรวัฒน์ มะลังศรี อุตท่องเที่ยว72
39 6640705105 นางสาวณัฏฐธิดา นนทา การตลาด10
40 6640705118 นางสาวรัชฎาพร รังกระโทก การตลาด10
41 6640705122 นางสาววริศรา เกตุลาพร การตลาด10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 6540207422 นายธีรภัทร์ บินสันเทียะ วิทย์กีฬา10
43 6540207425 นายพชร เจริญสูงเนิน วิทย์กีฬา10
44 6540207431 นายวัฒนพัฒน์ แสงส้ม วิทย์กีฬา10
45 6540207437 นายอภิวัฒน์ ชีวะวิโรจน์ วิทย์กีฬา10
46 6540215103 นางสาวธนัชพร นันท์ขุนทด เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
47 6540215104 นางสาวนราทร วิพรรณะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
48 6640207123 นายธีรวิชญ์ เเสงสุวรรณ์กุล วิทย์กีฬา10
49 6640207424 นายปฏิภาณ ทองคำ วิทย์กีฬา10
50 6640207428 นายพัทธพล กระจัดกลาง วิทย์กีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123