รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000404 : เช็คอินโคราช
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302104 นางสาวเครือวัลย์ ภูมิพันธุ์ อังกฤษ10
2 6540302106 นางสาวชนกานต์ สิงห์โตแก้ว อังกฤษ10
3 6540302110 นางสาวธัญชนก เทือกกอง อังกฤษ10
4 6540302114 นางสาวพัชราภา ลบบำรุง อังกฤษ10
5 6540302127 นางสาวสุวนันต์ บุตรพรม อังกฤษ10
6 6540302205 นางสาวชณาลัย ทรงศิริเลิศ อังกฤษ10
7 6540302223 นางสาวสมฤดี น่วมนวล อังกฤษ10
8 6540306110 นางสาวปวีณ์ธิดา นานา ญี่ปุ่น10
9 6540306132 นายนาธาน มิ่งไธสง ญี่ปุ่น10
10 6540306134 นายปาลิน รมยาคม ญี่ปุ่น10
11 6540307305 นางสาวฐิศิรักน์ แผลงนอก อังกฤษธุรกิจ10
12 6540307306 นางสาวณัฐธิดา แดนงูเหลือม อังกฤษธุรกิจ10
13 6540307307 นางสาวดลยา มุ่งเย็นกลาง อังกฤษธุรกิจ10
14 6540307310 นางสาวเบญจมาภรณ์ เกี้ยวกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
15 6540307311 นางสาวปภาวี เกิดกล้า อังกฤษธุรกิจ10
16 6541801123 นางสาววันทนีย์ ปราณีตพลกรัง ร.บ.72
17 6541801141 นายศรายุทธ สืบกระโทก ร.บ.10
18 6541801217 นางสาวพรสรัญ เสมอใจ  ร.บ.10
19 6541801311 นางสาวนราภรณ์ แผ้วครบุรี ร.บ.10
20 6541801317 นางสาวพาสิตา พึ่งสุข ร.บ.10
21 6541801321 นางสาววรกาญจน์ ไกรกูล ร.บ.10
22 6541801325 นางสาวศิรประภา เสิดเกลือ ร.บ.10
23 6541801342 นายองศา ดังกลาง ร.บ.10
24 6640301111 นางสาวณัฏฐ์ชญา กล้าหาญ ไทย10
25 6640301132 นางสาวศุธิดา เหลืองสนิท ไทย10
26 6640301134 นางสาวสุมิตรา จากนอก ไทย10
27 6640307108 นางสาวณิชาพัชร์ สุขกุล อังกฤษธุรกิจ10
28 6640307109 นางสาวธัญจิรา จุขุนทด อังกฤษธุรกิจ10
29 6640307111 นางสาวนภัสนันท์ คุ้มญาติ อังกฤษธุรกิจ10
30 6640307121 นางสาวศิรินาถ สิบพลกรัง อังกฤษธุรกิจ10
31 6640307124 นางสาวศุภานันท์ จันทร์พิมพ์ อังกฤษธุรกิจ10
32 6640307201 นางสาวกฤษณี ศรีแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
33 6640307234 นายสรศักดิ์ จันมี อังกฤษธุรกิจ10
34 6640501213 นางสาวนันทภัค ศรีจันทร์อินทร์ นิติ10
35 6640501307 นางสาวชลลดา สุรพล นิติ10
36 6640501314 นางสาวปนัดดา จันคลัง นิติ10
37 6640501401 นางสาวกัลยกร ฟากหนองดู่ นิติ10
38 6640901203 นางสาวกาญจนา มิ่งมา รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
39 6540706108 นางสาวธนวรรณ รากกระโทก การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
40 6640706110 นางสาวเยาวลักษณ์ ผลมาตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
41 6640706117 นายภูเบส ยตะโคตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
42 6641001238 นายวัชรพงษ์ เพิ่มญาติ นิเทศศาสตร์10
43 6641001241 นายอณัฐพัช เรืองกระโทก นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44 6540213219 นายภัคธร ม่วงมณี วิทย์คอม10
45 6540215108 นายกฤษฎา แวงมั่ง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
46 6540215123 นายรัฐศาสตร์ เนียดพลกรัง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
47 6640213124 นายสรรัตน์ รวงกระโทก วิทย์คอม10
48 6640214106 นายไข่ หลี่ เทคโนสารสนเทศ10
49 6640214107 นายเจิ้งเฟ่ย แดง เทคโนสารสนเทศ10
50 6640215112 นายเทิดศักดิ์ ล้อมกระโทก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123