รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000405 : ยุวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540304114 นางสาวลลิตา เกตุสูงเนิน พัฒนาสังคม10
2 6540304122 นายณฐกร อังกระโทก พัฒนาสังคม10
3 6540304126 นายผจงภักดิ์ ภักดี พัฒนาสังคม10
4 6540901138 นายมงคลชัย ท่าล้อ รปศ.10
5 6540901439 นายวุฒิชัย ท่าล้อ รปศ.10
6 6541801111 นางสาวธิตา เครือนา ร.บ.10
7 6541801128 นางสาวสุดารัตน์ ทวยไธสง ร.บ.10
8 6541801313 นางสาวนันทิศา แทนจะโปะ ร.บ.10
9 6541801315 นางสาวปริยากร เดชสูงเนิน ร.บ.10
10 6640501120 นางสาวภานุศา ศรีงาม นิติ10
11 6640501219 นางสาวพิยดา วรรณศิริวัฒนา นิติ10
12 6640501241 นายอัมรินทร์ ดวงมณี นิติ10
13 6640501406 นางสาวชนากานต์ เนื่องสุรางค์รัศมี นิติ10
14 6640501412 นางสาวนภัสสร ห้องแซง นิติ60
15 6640501421 นางสาววราภรณ์ มังคะการ นิติ10
16 6640501426 นางสาวสุภัสสรา ขุนทอง นิติ10
17 6640901117 นางสาวเมธาวี ยุระปักษ์ รปศ.10
18 6640901121 นางสาวศศิกานต์ อุตตมะบูรณ รปศ.10
19 6640901122 นางสาวศิโรรัตน์ รุ่งกลาง รปศ.10
20 6640901134 นายวงศกร พืชทองหลาง รปศ.10
21 6640901209 นางสาวธีริศรา ใจซื่อ รปศ.10
22 6640901213 นางสาวพัชรมณี ขบูรณ์รัมย์ รปศ.10
23 6640901223 นางสาวสุชาดา อรรถนนทกร รปศ.10
24 6640901304 นางสาวจิรนันท์ เศรษฐกระโทก รปศ.10
25 6640901305 นางสาวจุฑามาศ จงรักภักดี รปศ.10
26 6640901406 นางสาวชมพูนุช หมั่นกระโทก รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
27 6540701321 นายพีรพัฒน์ พยัคมะเริง การจัดการ10
28 6540702120 นางสาวสุชัญญา ระแวกกลาง โลจิสติกส์10
29 6540705214 นางสาวณัฐณิชา ศรีล้อม การตลาด10
30 6541101207 นายฐาปกรณ์ กุลบุตร เศรษฐศาสตร์10
31 6640705242 นางสาววลัยพร มากนอก การตลาด10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 6540207305 นางสาวพนิดา จงจอหอ วิทย์กีฬา10
33 6540207319 นายเถลิงศักดิ์ โสภณ วิทย์กีฬา10
34 6540209109 นายธีรศักดิ์ แสวงหาทรัพย์ ระบบสารสนเทศ10
35 6540209110 นายอภิราช สารรัมย์ ระบบสารสนเทศ10
36 6640207308 นายกฤษณพงศ์ บ่อเพชร วิทย์กีฬา10
37 6640207310 นายจตุรินทร์ บุญภิญโญ วิทย์กีฬา72
38 6640207327 นายพลวัชร แสนสุข วิทย์กีฬา72
39 6640207409 นายกิตติศักดิ์ ขอพรกลาง วิทย์กีฬา72
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40 6541403102 นางสาวกุลสินีรัตน์ หน่างกระโทก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
41 6541403106 นางสาวสมัญญา มังประโคน วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
42 6541403124 นายสิทธิกร เดชจิระโชติ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
43 6540801215 นางสาวปูเป้ หอจันทึก สาธารณสุขชุมชน10
44 6540801225 นางสาวศุภัทสิรินญา เชดนอก สาธารณสุขชุมชน10
45 6540801226 นางสาวสิริยากร เขียวหนู สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123