รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000405 : ยุวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6040401204 นางสาวจันทิมา ศิริคำ นิติ10
2 6040401206 นางสาวณัชชารินทร์ ลัภดีพะเนาว์ นิติ10
3 6040401319 นางสาววิไลลักษณ์ ชูขุนทด นิติ10
4 6140401348 นางสาวปาริชาติ ปัดจังหรีด นิติ10
5 6540901419 นางสาววริศรา แคะสูงเนิน รปศ.10
6 6540901423 นางสาวสุดารัตน์ เปลี่ยนโพธิ์ รปศ.10
7 6640501123 นางสาววิชชุดา ชมเหิม นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
8 6540701204 นางสาวกุลยา จาง การจัดการ10
9 6540701206 นางสาวจินต์จุฑา สินปรุ การจัดการ10
10 6540701224 นางสาวพัชรภรณ์ แซ่ลิ้ม การจัดการ10
11 6540701227 นางสาวพีรดา จิระวัฒนภิญโญ การจัดการ10
12 6540701306 นางสาวธนัชพร พิมพ์ครบุรี การจัดการ10
13 6541101102 นางสาวชามาวีร์ แสงเจริญ เศรษฐศาสตร์10
14 6541101109 นางสาวนันทวรรณ ศรีเงิน เศรษฐศาสตร์10
15 6541101115 นางสาววัชราภรณ์ เรืองศิริ เศรษฐศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 6540207318 นายณัฐวุฒิ สายเสมา วิทย์กีฬา60
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123