รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000405 : ยุวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302202 นางสาวขวัญจิรา นมัสการ อังกฤษ10
2 6540302211 นางสาวปนัดดา จริตรัมย์ อังกฤษ10
3 6540601122 นางสาวอภิชญา จำปาโพธิ์ นิเทศศิลป์10
4 6540901208 นางสาวธันย์ชนก มณีศรี รปศ.10
5 6640501134 นายธวัชชัย กะบุญรัตน์ นิติ10
6 6640501411 นางสาวธิดารัตน์ เนินนา นิติ10
7 6640901101 นางสาวกชกร เเสงดาว รปศ.10
8 6640901102 นางสาวกมลรัตน์ เวียงคำ รปศ.10
9 6640901103 นางสาวกัญญาวีย์ จาบกระโทก รปศ.72
10 6640901108 นางสาวณัฐธยาณ์ ชำนาญกิจ รปศ.10
11 6640901113 นางสาวพรศิริ เจริญชีพ รปศ.10
12 6640901114 นางสาวพัตรพิมล คืบขุนทด รปศ.10
13 6640901118 นางสาวลักษณารีย์ แสนทอง รปศ.10
14 6640901119 นางสาววรนุช เพียอินทร์ รปศ.10
15 6640901123 นางสาวสุกัญญา เตียนพลกรัง รปศ.10
16 6640901133 นายพลเทพ หวังบุญกลาง รปศ.10
17 6640901201 นางสาวกชวรรณ พุทธลา รปศ.10
18 6640901202 นางสาวกรรณิกา เสยกระโทก รปศ.10
19 6640901207 นางสาวชลธิชา เสียนขุนทด รปศ.10
20 6640901208 นางสาวธนพร ดีจริง รปศ.10
21 6640901214 นางสาวพิมลพรรณ สิทธิขุนทด รปศ.10
22 6640901219 นางสาววรัญญา สุยโพธิ์น้อย รปศ.10
23 6640901231 นายธัญพิสิษฐ์ จันหนองหว้า รปศ.10
24 6640901302 นางสาวกังสดาล กุญชร รปศ.10
25 6640901405 นางสาวเจนจิรา ถี่กระโทก รปศ.10
26 6640901409 นางสาวนัฐธิดา รั่งกระโทก  รปศ.10
27 6640901411 นางสาวปัณณพร ประชิดครบุรี รปศ.10
28 6641801312 นางสาวพนิตนันท์ ขิขุนทด ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
29 6540702132 นายพีรภัทร์ สวัสดีลาภา โลจิสติกส์10
30 6540705202 นางสาวกฤติยาภรณ์ คงทะเล การตลาด10
31 6540705207 นางสาวจริยา ธีรวัฒนางกูร การตลาด10
32 6540705220 นางสาวพัชราภา อบอุ่น การตลาด10
33 6540705221 นางสาวมุฑิตา สมมิตร การตลาด10
34 6540705225 นางสาววิไลลักษณ์ แก่นมาลี การตลาด10
35 6540705226 นางสาวศิริฉัตร โหมกศาลา การตลาด10
36 6540705233 นายธรณินทร์ มาศรัตน์ การตลาด10
37 6641001104 นางสาวชญานี ดีไร่ นิเทศศาสตร์10
38 6660701107 นายศิรภัส ชูเชิด การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 6540207403 นางสาวธนัชธรณ์ พันธุ วิทย์กีฬา10
40 6540207408 นางสาวอมิตา แถมเงิน วิทย์กีฬา10
41 6540207409 นายกฤษฎา ไทยน้อย วิทย์กีฬา10
42 6540207424 นายปฏิภาณ ควงขุนทด วิทย์กีฬา10
43 6540207441 นายเศรษฐพงษ์ ศรีสมบัติ วิทย์กีฬา10
44 6540212102 นางสาวชญานิน สืบจิตต์ เทคโนอาหาร10
45 6540212107 นางสาวเบญญาภา ดวงเงิน เทคโนอาหาร10
46 6540212108 นางสาวปรีณาพรรณ วันสูงเนิน เทคโนอาหาร10
47 6540213114 นายธรณธันย์ ศิริพรรณา วิทย์คอม10
48 6540213130 นายอานันท์ โพทราม วิทย์คอม10
49 6540215110 นายชัยวุฒิ ศิริสลุง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
50 6540215113 นายตุลยเทพ เทพโยธิน เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
51 6540215120 นายปรัชญา พันชนะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52 6541401101 นางสาวกมลวรรณ บัวชุมสุข วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
53 6541401106 นางสาววิภาวินี นวมโคกสูง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
54 6640216101 นางสาวกนกวรรณ มะณียศ อาชีวอนามัย10
55 6640216105 นางสาวจีรนันท์ โหราฤทธิ์ อาชีวอนามัย10
56 6640216119 นางสาวพร้อมทอง สาลีพวง อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123