รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา224116 : การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6631801101 นางสาวกุลณัฐ บุญนฤมิตร ร.บ.10
2 6631801102 นางสาวจารุวรรณ ทองหลง ร.บ.10
3 6631801104 นางสาวเจนจิรา ลือธิสาร ร.บ.10
4 6631801105 นางสาวฉัตรลดา สุทธิ ร.บ.10
5 6631801106 นางสาวช่อผกา คูณขุนทด ร.บ.10
6 6631801107 นางสาวชัชฎาภรณ์ สุนนท์ ร.บ.72
7 6631801108 นางสาวบุตรตรี สร้อยไข ร.บ.10
8 6631801110 นางสาวพรพรรณ เป้าพะเนาว์ ร.บ.10
9 6631801111 นางสาวศิริพร บำรุงนา ร.บ.10
10 6631801112 นางสาวศุภสุตา ภูมิประโคน ร.บ.10
11 6631801113 นางสาวสุพรรณี ศรีรักษา ร.บ.10
12 6631801115 นายกรภัทร ภิญโญยิ่ง ร.บ.10
13 6631801116 สิบตรี กฤษณะ เหมะธุลิน ร.บ.10
14 6631801117 นายกอบชัย ศิริบำรุง ร.บ.10
15 6631801118 สิบเอก กันตพงศ์ ดงแสง ร.บ.10
16 6631801120 สิบตรี เกียรติศักดิ์ ปานง่อม ร.บ.10
17 6631801123 จ่าอากาศตรี เฉลิมไท สิมเข้าจ้ำ ร.บ.10
18 6631801124 สิบเอก ชัดชัย ชัยชาญรัมย์ ร.บ.10
19 6631801125 สิบโท ณครินทร์ วงษ์ชู ร.บ.10
20 6631801126 นายธนวัฒน์ ปัดทุม ร.บ.10
21 6631801127 สิบตรี ธนากร เพ็ชรกระโทก ร.บ.10
22 6631801129 นายธาวิน ศิริวงษ์ ร.บ.10
23 6631801130 นายนภัทร เจริญใส ร.บ.10
24 6631801131 นายนราธิป ช่อประทีป ร.บ.10
25 6631801132 นายพีรพล สวนฉิมพลี ร.บ.10
26 6631801133 สิบโท เพชรอนันต์ คงแป้น ร.บ.10
27 6631801134 สิบโท ภูวเมศฐ์ เทพแสง ร.บ.10
28 6631801135 สิบตรี สุวรรณ ยิ้มฉ่ำ ร.บ.10
29 6631801136 นายอนันต์ ภูมิศาสตร์ ร.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123