รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา215272 : หลักกฎหมายปกครอง
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6530901101 นางสาวชญานิษฐ์ เต็มเปี่ยม รปศ.10
2 6530901103 นางสาวพรพิมล หนูกระโทก รปศ.10
3 6530901105 นายเจษฎากร มนต์วิเศษ รปศ.10
4 6530901106 นายธานินทร์ โพธิ์เย็น รปศ.72
5 6530901107 จ่าอากาศโท นเรศวรัตน์ ช่างต่อ รปศ.10
6 6530901108 จ่าอากาศโท ภวัต ทะยอมใหม่ รปศ.10
7 6530901109 นายภาณุพงศ์ วงษ์เสมา รปศ.72
8 6530901110 นายรัฐพงษ์ คงเพ็ชร์ รปศ.10
9 6530901112 จ่าสิบเอก สิทธินนท์ พิณสุวรรณ รปศ.10
10 6530901113 นายสุทธิ์บดินทร์ เหลาคำ รปศ.10
11 6630901102 นางสาวโชติกา ดวงธรรมโกศล รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123