รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา215481 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340701213 นางสาวลักษิกา พุ่มอรุณ รปศ.10
2 6340701219 นางสาววารีรัตน์ ลาเกิด รปศ.72
3 6340701233 นายวโรดม พะระบาล รปศ.10
4 6340701307 นางสาวณัฐธิดา อาบสันเทียะ รปศ.10
5 6340701326 นายคมกริช สมศรีงาม รปศ.10
6 6340701327 นายณัฐภูมิ ศรโคกกรวด รปศ.10
7 6340701328 นายธนกร ทำไถ รปศ.10
8 6340701333 นายวัชรพงษ์ พืชพันธ์ รปศ.10
9 6340701411 นางสาวบุญอุ้ม ปลอดกระโทก รปศ.10
10 6340701417 นางสาวรัญชิดา จงวัฒนารักษ์ รปศ.10
11 6340701420 นางสาวศุทธินี โนดประโคน รปศ.10
12 6340701433 นายวัชระพงษ์ บุญญฤทธิ์คชสีห์ รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123