รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003115 : การเรียนรู้ดิจิทัล
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6530901106 นายธานินทร์ โพธิ์เย็น รปศ.72
2 6530901109 นายภาณุพงศ์ วงษ์เสมา รปศ.72
3 6631801107 นางสาวชัชฎาภรณ์ สุนนท์ ร.บ.72
4 6631801129 นายธาวิน ศิริวงษ์ ร.บ.10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 6651404101 นางสาวสุภารัตน์ มาดี จัดการอุตฯ13
6 6651404102 นายคมชาญ กันตยาสกุล จัดการอุตฯ10
7 6651404103 นายจิรวัฒน์ มีเทียน จัดการอุตฯ10
8 6651404104 นายไชยวัฒน์ สมใจเพ็ง จัดการอุตฯ10
9 6651404105 สิบเอก ณัฐพงษ์ ชำนาญ จัดการอุตฯ10
10 6651404106 นายทิวากร พันขวาน้อย จัดการอุตฯ72
11 6651404107 นายธีระยุทธ์ ยงดี จัดการอุตฯ10
12 6651404108 นายประชา กุลประเสริฐ จัดการอุตฯ10
13 6651404110 นายศิวกร พรสันเทียะ จัดการอุตฯ10
14 6651404111 นายสรายุทธ ทองคำ จัดการอุตฯ10
15 6651404112 นายสัมพันธ์ ไชยเสน จัดการอุตฯ10
16 6651404113 นายอัฐพล ภาวจันทึก จัดการอุตฯ10
17 6651404114 นายอำนาจ มีวัน จัดการอุตฯ10
18 6651404115 นายเอกนรินทร์ ทองมนต์ จัดการอุตฯ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123