รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003115 : การเรียนรู้ดิจิทัล
กลุ่มK2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6531801104 นางสาวพิมพ์ ภูมิสนิท ร.บ.10
2 6531801106 นายกิตติพศ บทมาตย์ ร.บ.72
3 6531801107 สิบโท คณัสนันท์ จงเอื้อกลาง ร.บ.10
4 6531801110 นายชาคริต พ่วงกลาง ร.บ.10
5 6531801111 นายเดชาธร ผลช่วย ร.บ.10
6 6531801112 สิบเอก ทศพล คงสูงเนิน ร.บ.10
7 6531801114 สิบโท ประคอง แสนสิงห์ ร.บ.10
8 6531801116 สิบโท พีรพิชญ์ สัมฤทธิ์ ร.บ.10
9 6531801118 นายวรวุฒิ เวชบรรพต ร.บ.10
10 6531801202 นางสาวนิศารัตน์ บัวโค้ง ร.บ.10
11 6531801203 นางสาวพรรณนิภา บุตรพรม ร.บ.10
12 6531801204 นางสาวลภัสรดา ฝั้นอิ่นแก้ว ร.บ.10
13 6531801206 นายคฑาวุธ หยดทองแท้ ร.บ.10
14 6531801207 นายจิณณะ กิ่งกุ่มกลาง ร.บ.10
15 6531801208 นายเจริญทอง เกียนประโคน ร.บ.10
16 6531801209 สิบโท ชัยชาญ ช่วงไธสง ร.บ.10
17 6531801213 นายบัณฑิต เงสันเทียะ ร.บ.10
18 6531801215 นายพิษณุกร เเก้วพลงาม ร.บ.10
19 6531801216 จ่าสิบตำรวจ มีศักดิ์ มีภักดี ร.บ.10
20 6531801217 สิบตรี วงศกร แก้วกลมรัตน์ ร.บ.10
21 6531801220 นายอัคเดช ปลื้มใจ ร.บ.72
22 6531801221 นายนราธิป ชาญศิริ ร.บ.10
23 6631801105 นางสาวฉัตรลดา สุทธิ ร.บ.10
24 6631801133 สิบโท เพชรอนันต์ คงแป้น ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
25 6530701102 นางสาวจันทิมาพร เจียมโคกสูง การจัดการ72
26 6630701105 นางสาวจิราภรณ์ บรรจงปรุ การจัดการ10
27 6630701124 สิบเอก กฤษณ์ธนพน วิริยะรัชชานนท์ การจัดการ10
28 6630701125 นายชนะชัย หวังปรุงกลาง การจัดการ10
29 6630701127 นายณัฐธัญ ไชยพฤกษ์ การจัดการ10
30 6630701128 นายณัฐพล ดำรงเสถียร การจัดการ10
31 6630701130 นายประสิทธิ์ แพทย์สันเทียะ การจัดการ10
32 6630701131 นายพิชญ์พงศ์ อัครทวีทอง การจัดการ10
33 6630701133 นายศุภกร จึงเจริญ การจัดการ10
34 6630701136 นางสาวเกวรินทร์ นิตย์ภักดี การจัดการ10
35 6631001101 นางสาวกนกรัตน์ กาญจนพิมาย นิเทศศาสตร์10
36 6631001114 นายปฏิพัทธ์ ดวงดี นิเทศศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123