รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000404 : เช็คอินโคราช
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6630901120 จ่าอากาศเอก พชรพล พงษ์รัตน์ รปศ.10
2 6630901121 นายภัทรภณ กินขุนทด รปศ.10
3 6630901123 จ่าอากาศเอก วัชระ ยุทธยงค์ รปศ.10
4 6630901124 นายวิทวัส ศรีสูงเนิน รปศ.72
5 6631801120 สิบตรี เกียรติศักดิ์ ปานง่อม ร.บ.10
6 6631801135 สิบตรี สุวรรณ ยิ้มฉ่ำ ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
7 6530701101 นางสาวกันทิมา ตั้วสูงเนิน การจัดการ10
8 6530701102 นางสาวจันทิมาพร เจียมโคกสูง การจัดการ72
9 6530701108 นางสาวประกายดาว ทิศกระโทก การจัดการ10
10 6530701112 นางสาวสรยา ภูเขียว การจัดการ10
11 6530701117 นายธนิก นาเมืองรักษ์ การจัดการ10
12 6530701124 นางสาววรรณิษา วงศ์คลอง การจัดการ10
13 6630705111 นายกษิเดช วัฒนกสิการ การตลาด10
14 6630705113 นายเปรม สุคันธิน การตลาด10
15 6631001119 นายสุวิจักขณ์ บุญมาพบ นิเทศศาสตร์10
16 6651601101 นางสาวกชกร ฉันทะปรีดา บัญชี10
17 6651601102 นางสาวกมลชนก ปุระหล่า บัญชี10
18 6651601103 นางสาวจิราวรรณ ทองแสง บัญชี10
19 6651601104 นางสาวณิจปภา จันทร์มา บัญชี10
20 6651601107 นางสาวปภาณิจ จันทร์มา บัญชี10
21 6651601108 นางสาวปริญญา เหนียงกระโทก บัญชี10
22 6651601110 นางสาวพรทิรา พวงธรรม บัญชี10
23 6651601111 นางสาวพรพรรณ สิริสี บัญชี10
24 6651601112 นางสาวภัทรภร ทัพมาลัย บัญชี10
25 6651601113 นางสาวมาลินี แก้วพวง บัญชี10
26 6651601114 นางสาวยุพารัตน์ เสริฐสูงเนิน บัญชี10
27 6651601115 นางสาววรกมล เป้าประจำเมือง บัญชี10
28 6651601117 นางสาวศิริรัตน์ เตี้ยสมบูรณ์ บัญชี10
29 6651601119 นางสาวสุกานดา อมฤก บัญชี10
30 6651601120 นางสาวสุคนธมาส เปรมปรุงวิทย์ บัญชี10
31 6651601121 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งรัศมี บัญชี10
32 6651601122 นางสาวเอมอัชฌา พฤกษ์ศรีรัตน์ บัญชี10
33 6651601123 นายธีรพันธุ์ กาตะคุ บัญชี10
34 6651601124 สิบตรี สุรชัช กอกลาง บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123