รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000404 : เช็คอินโคราช
กลุ่มK2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6530901103 นางสาวพรพิมล หนูกระโทก รปศ.10
2 6530901105 นายเจษฎากร มนต์วิเศษ รปศ.10
3 6530901107 จ่าอากาศโท นเรศวรัตน์ ช่างต่อ รปศ.10
4 6530901108 จ่าอากาศโท ภวัต ทะยอมใหม่ รปศ.10
5 6530901112 จ่าสิบเอก สิทธินนท์ พิณสุวรรณ รปศ.10
6 6530901113 นายสุทธิ์บดินทร์ เหลาคำ รปศ.10
7 6630302107 นางสาวสุทธิดา แจ่มแสง อังกฤษ10
8 6630302113 สิบโท เนตร โพธิ์วัฒนะ อังกฤษ10
9 6631801111 นางสาวศิริพร บำรุงนา ร.บ.72
10 6631801124 สิบเอก ชัดชัย ชัยชาญรัมย์ ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
11 6530705107 นางสาวเมวรินทร์ สายไร่โคก การตลาด10
12 6630701102 นางสาวกฤษณา ภาษาสุข การจัดการ10
13 6630701108 นางสาวฑิตยา เจือจันทึก การจัดการ10
14 6630701113 นางสาวปราณชล บอกสันเทียะ การจัดการ10
15 6630701115 นางสาวพรรณวษา อ่างรัมย์ การจัดการ10
16 6630701119 นางสาวสุกันยา ชุมกระโทก การจัดการ10
17 6630701120 นางสาวสุทธิตา ลาภกระโทก การจัดการ10
18 6630701121 นางสาวสุภัทรียา พุดทะเล การจัดการ10
19 6630701129 นายธนกร เกตุโชติ การจัดการ10
20 6630701132 นายยศกร สันติลินนท์ การจัดการ60
21 6630701135 นายอธิศักดิ์ พลอยฉิมพลี การจัดการ10
22 6631601102 นางสาวจารุวรรณ กลิ่นตั้น บัญชี10
23 6631601104 นางสาวประภัสสร พันธุระ บัญชี10
24 6631601105 นางสาวปิยวรรณ นุชพรมราช บัญชี10
25 6631601106 นางสาวพลอยลพัฒน์ โพธิ์เย็น บัญชี10
26 6631601110 นางสิริกร เตียนสูงเนิน บัญชี10
27 6631601117 สิบเอก ธนลาภ โพธิ์หล้า บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123