รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา001006 : ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6140301110 นางสาวทัศนนันท์ หอมทองธนพัฒ อังกฤษ10
2 6140307234 นางสาวอาทิติยา อิรัญ ไทย10
3 6140308133 นายธนดล ชัยธนาปุระ การพัฒนาสังคม10
 คณะวิทยาการจัดการ
4 6040309220 นางสาววรวลัญช์ รสสูงเนิน การโรงแรม10
5 6040502231 นายชัชวาลย์ ชูจิตต์ การจัดการ10
6 6140309102 นางสาวกุสุมา คำสุวิมลชัย การโรงแรม10
7 6140309104 นางสาวชฎาพร แตรพิมาย การโรงแรม10
8 6140309105 นางสาวชลธิชา จันทร์วิจิตร การโรงแรม10
9 6140309106 นางสาวชาลินี โมเหล็ก การโรงแรม10
10 6140309107 นางสาวณัฐธิดา ปราณีตพลกรัง การโรงแรม10
11 6140309108 นางสาวทอฝัน แซ่กัง การโรงแรม10
12 6140309109 นางสาวธนัชชา รักษาวัด การโรงแรม10
13 6140309110 นางสาวนฐลินีย์ โยธี การโรงแรม10
14 6140309111 นางสาวนาตยา แชจอหอ การโรงแรม10
15 6140309112 นางสาวปัทมา บุญฮาม การโรงแรม10
16 6140309113 นางสาวปิยะดา แซ่เฮ้ง การโรงแรม10
17 6140309117 นางสาวพิมพ์ลดา ประถมจอหอ การโรงแรม10
18 6140309118 นางสาวเนริยาห์ แสงสังข์ การโรงแรม10
19 6140309119 นางสาวภัทราภรณ์ ทิพย์สาคร การโรงแรม10
20 6140309120 นางสาวมุกชิตา เจริญการ การโรงแรม10
21 6140309121 นางสาวยุพาพร สินปรุ การโรงแรม10
22 6140309122 นางสาวรัชฎาภรณ์ คำภิณโน การโรงแรม10
23 6140309123 นางสาววรรณา เหลือวิชา การโรงแรม10
24 6140309125 นางสาวศิรดา ฮวดจันทึก การโรงแรม10
25 6140309127 นางสาวสราลี การสูงเนิน การโรงแรม10
26 6140309128 นางสาวสิริรัตน์ เที่ยงสันเทียะ การโรงแรม10
27 6140309129 นางสาวสุกัญญา เพ็งคล้าย การโรงแรม10
28 6140309132 นางสาวอนิสา หมวดสันเทียะ การโรงแรม10
29 6140309136 นางสาวอารียา อินเอี่ยม การโรงแรม10
30 6140309137 นางสาวเอมวิกา แสงสุข การโรงแรม10
31 6140309138 นายกฤษฎา ยอดฉุน การโรงแรม10
32 6140309140 นายธนโชติ เนาว์บุตร การโรงแรม10
33 6140309141 นายธีรภัทร มณีใหญ่ การโรงแรม10
34 6140309142 นายเปรมทรัพย์ จุลละภมร การโรงแรม10
35 6140309201 นางสาวกัญญาณัฐ หมื่นศรีพรม การโรงแรม10
36 6140309202 นางสาวจิดาภา เสือสูงเนิน การโรงแรม10
37 6140309203 นางสาวจุฑาทิพย์ บุญลือพันธ์ การโรงแรม10
38 6140309204 นางสาวชนากานต์ จ่ายวารี การโรงแรม10
39 6140309206 นางสาวฐิติรัตน์ แสนทวีสุข การโรงแรม10
40 6140309207 นางสาวณัฐาศินี พสุชาพงศ์สุภาพ การโรงแรม10
41 6140309208 นางสาวธนภรณ์ โคตรชาลี การโรงแรม10
42 6140309211 นางสาวนีรชา นามหิงค์ การโรงแรม10
43 6140309212 นางสาวปาณิสรา เหลี่ยมหมื่นไวย การโรงแรม10
44 6140309213 นางสาวปิยาพัชร ศุภลักษณ์วัจนะ การโรงแรม10
45 6140309214 นางสาวณาลดา อัคราชกุลนิติ การโรงแรม10
46 6140309215 นางสาวพัชรวรรณ เรือนใหม่ การโรงแรม10
47 6140309218 นางสาวภัทราพร คำภา การโรงแรม10
48 6140309220 นางสาวเมทิกา ปรอยโคกสูง การโรงแรม10
49 6140309221 นางสาวรติยากร ภักดีโชติ การโรงแรม10
50 6140309222 นางสาววนัศรา นุชกระโทก การโรงแรม10
51 6140309223 นางสาววราภรณ์ วรรณสุข การโรงแรม10
52 6140309224 นางสาววานิชชา ช่างเหล็ก การโรงแรม10
53 6140309227 นางสาวสาวิกา รุกขชาติ การโรงแรม10
54 6140309228 นางสาวสุกัญญา ตับกลาง การโรงแรม10
55 6140309229 นางสาวสุขพัฒน์พจนา สุขสงค์ การโรงแรม10
56 6140309230 นางสาวสุธาสิณี ซื่อตรง การโรงแรม10
57 6140309231 นางสาวสุภาวดี นนตานอก การโรงแรม10
58 6140309233 นางสาวอรนันท์ ไชยบุตร การโรงแรม10
59 6140309234 นางสาวอัญญรัตน์ จันทร์แดง การโรงแรม10
60 6140309235 นางสาวอารดา แหลมเงินทวีศรี การโรงแรม10
61 6140309236 นางสาวอุไรพร รากผักแว่น การโรงแรม10
62 6140309237 นายกฤษกร รักอักษร การโรงแรม10
63 6140309239 นายตะวัน โคกสวัสดิ์ การโรงแรม10
64 6140309240 นายธนายุทธ นามดี การโรงแรม10
65 6140309241 นายธีรภัทร์ แจ้งสูงเนิน การโรงแรม10
66 6140309244 นางสาวกรรณิกา ซม การโรงแรม10
67 6140309245 นางสาวติน ลี่ การโรงแรม10
68 6140502403 นางสาวจิราวรรณ เสาว์ทองหยุ่น การจัดการ10
69 6141001111 นางสาวอาริษา ประโคทัง เศรษฐศาสตร์10
70 6141301132 นางสาวอรวรรณ สดกลาง บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71 6140207202 นางสาวจุฬาลักษณ์ ข้อนอก วิทย์คอม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123