รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207111 : การฟังและพูดในชีวิตประจำวัน
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340301139 นายธนวรรธน์ มิรินทร์ อังกฤษ10
2 6440307101 นางสาวกนกพร ตะวงค์ อังกฤษธุรกิจ10
3 6440307102 นางสาวกฤติญาณี อัครไทยกุล อังกฤษธุรกิจ60
4 6440307103 นางสาวกันยรัตน์ สิงหาวุธ อังกฤษธุรกิจ10
5 6440307104 นางสาวกุลนิภา พิมพ์ภักดี อังกฤษธุรกิจ10
6 6440307105 นางสาวจณิตา ละพิมาย อังกฤษธุรกิจ10
7 6440307106 นางสาวจิดาภา ขำใจ อังกฤษธุรกิจ10
8 6440307107 นางสาวชญานันท์ นนทอ อังกฤษธุรกิจ10
9 6440307108 นางสาวฐนิดา ชูแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
10 6440307109 นางสาวณัฎฐณิชา พลายเนียม อังกฤษธุรกิจ10
11 6440307110 นางสาวณัฐกานต์ วงศ์นรกุล อังกฤษธุรกิจ10
12 6440307111 นางสาวณิฌาภัทร ไม้กระโทก อังกฤษธุรกิจ10
13 6440307112 นางสาวธิติกาญจน์ กริ่งสันเทียะ อังกฤษธุรกิจ60
14 6440307113 นางสาวนภัส ดาบสมเด็จ อังกฤษธุรกิจ10
15 6440307114 นางสาวบัวคำ ทองคำ อังกฤษธุรกิจ10
16 6440307115 นางสาวปนัสยา กิ่งจอหอ อังกฤษธุรกิจ10
17 6440307116 นางสาวพรไพลิน ปิ่นสุวรรณ อังกฤษธุรกิจ10
18 6440307117 นางสาวพริตา หนอกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
19 6440307118 นางสาวพัชรินทร์ โสดา อังกฤษธุรกิจ10
20 6440307119 นางสาวมณฑิตา บุบผาลา อังกฤษธุรกิจ10
21 6440307120 นางสาววณัชกาญณ์ ฉายศิริ อังกฤษธุรกิจ10
22 6440307121 นางสาววรัญชนา กระออมกลาง อังกฤษธุรกิจ10
23 6440307122 นางสาววราภรณ์ สาดใหม่ อังกฤษธุรกิจ10
24 6440307123 นางสาววริศรา ด่านนอก อังกฤษธุรกิจ10
25 6440307124 นางสาวศจีนรา ศึกษากิจ อังกฤษธุรกิจ10
26 6440307125 นางสาวศิริการ เนตรไธสง อังกฤษธุรกิจ10
27 6440307126 นางสาวศุภิสรา เกตุนิล อังกฤษธุรกิจ10
28 6440307127 นางสาวสิริกร ศิริปิตุภูมิ อังกฤษธุรกิจ10
29 6440307128 นางสาวสุธาสิณี ผินโพธิ์ อังกฤษธุรกิจ10
30 6440307129 นางสาวสุพรรษา จอดกลาง อังกฤษธุรกิจ10
31 6440307130 นางสาวอภิญญา ศักดาเดช อังกฤษธุรกิจ10
32 6440307131 นางสาวอานน์ ลินดา นก เวสเกอ อังกฤษธุรกิจ10
33 6440307132 นางสาวอิงครัตน์ สงวนศักดิ์ อังกฤษธุรกิจ10
34 6440307133 นายกวีศักดิ์ กระจ่างโพธิ์ อังกฤษธุรกิจ10
35 6440307134 นายธัญเทพ อารีย์วงศ์ อังกฤษธุรกิจ10
36 6440307135 นายภูมินทร์ คำทะนี อังกฤษธุรกิจ10
37 6440307136 นายวิภาสพงศ์ สุจินดาเสถียร อังกฤษธุรกิจ10
38 6440307137 นายสมิทธิ์ เฉิดจังหรีด อังกฤษธุรกิจ10
39 6440307138 นายอนุวัฒน์ ฉวนพิมาย อังกฤษธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123