รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207111 : การฟังและพูดในชีวิตประจำวัน
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440307201 นางสาวกมลชนก สะเมนรัมย์ อังกฤษธุรกิจ10
2 6440307202 นางสาวกันติยา อาญาเมือง อังกฤษธุรกิจ10
3 6440307203 นางสาวกุลธิดา ดีขุนทด อังกฤษธุรกิจ10
4 6440307204 นางสาวคฑามาศ การนอก อังกฤษธุรกิจ10
5 6440307205 นางสาวจรวยพร ศาลาแดง อังกฤษธุรกิจ10
6 6440307206 นางสาวเจนระวี ทวีพุดซา อังกฤษธุรกิจ10
7 6440307207 นางสาวชไมพร ตั้งสุณาวรรณ อังกฤษธุรกิจ10
8 6440307208 นางสาวฐิติรัตน์ ศิริประกอบโกสิน อังกฤษธุรกิจ10
9 6440307209 นางสาวณัฏฐณิชา เณรชู อังกฤษธุรกิจ10
10 6440307210 นางสาวณัฐภัสสร ชุ่มเสนา อังกฤษธุรกิจ10
11 6440307211 นางสาวธนวรรณ อินทะเล อังกฤษธุรกิจ10
12 6440307212 นางสาวนพรัตน์ จัดผักแว่น อังกฤษธุรกิจ10
13 6440307213 นางสาวนันทนัช แว่นสำโรง อังกฤษธุรกิจ10
14 6440307214 นางสาวทัศนันท์ พงษ์กระโทก อังกฤษธุรกิจ10
15 6440307215 นางสาวปัทมวรรณ เกล้ากลาง อังกฤษธุรกิจ10
16 6440307216 นางสาวพรวิมล มุขกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
17 6440307217 นางสาวพัชรินทร์ เดชขุนทด อังกฤษธุรกิจ10
18 6440307218 นางสาวฟ้าอันดา ยิ่งบุรุษ อังกฤษธุรกิจ10
19 6440307220 นางสาววนิดา เกษชฎา อังกฤษธุรกิจ10
20 6440307221 นางสาววรัญญา พรกลาง อังกฤษธุรกิจ10
21 6440307222 นางสาววรารัตน์ ปั้นนอก อังกฤษธุรกิจ10
22 6440307223 นางสาววัชราภรณ์ ภูมรี อังกฤษธุรกิจ10
23 6440307224 นางสาวศนิ สุริยะมหาชัย อังกฤษธุรกิจ10
24 6440307225 นางสาวศิรินภา แขโคกกรวด อังกฤษธุรกิจ10
25 6440307226 นางสาวสรัญญา บุตรดี อังกฤษธุรกิจ10
26 6440307227 นางสาวสิริยากร ชาลี อังกฤษธุรกิจ10
27 6440307228 นางสาวสุธาสินี ศิริวัฒน์ อังกฤษธุรกิจ10
28 6440307229 นางสาวโสรญา ผ่องกลาง อังกฤษธุรกิจ10
29 6440307230 นางสาวอมรรัตน์ ยุ่งทอง อังกฤษธุรกิจ10
30 6440307231 นางสาวอารยา หวายสันเทียะ อังกฤษธุรกิจ10
31 6440307232 นางสาวอิสยาภรณ์ ปัญญาพูนตระกูล อังกฤษธุรกิจ10
32 6440307233 นายธนดล แซงดานุช อังกฤษธุรกิจ10
33 6440307234 นายปรมัติ ขอมีกลาง อังกฤษธุรกิจ10
34 6440307235 นายรัฐกร ลิ้มเทวินทร์รักษ์ อังกฤษธุรกิจ10
35 6440307236 นายศรัณย์ มลิวัลย์ อังกฤษธุรกิจ10
36 6440307237 นายสาริษฐ์ ชมวงษ์ อังกฤษธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123