รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306111 : พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440704101 นางสาวกมลวรรณ เดชพร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6440704102 นางสาวกัญวรา ศิริคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6440704103 นางสาวณิชมน รอดนิยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6440704104 นางสาวตวงรัตน์ แก่นแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6440704105 นางสาวบัญฑิตรา มูลอุดม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6440704106 นางสาวปณิตา การบรรจง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6440704107 นางสาวพรชิตา พรหมสุขันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6440704108 นางสาวพิชญา บวบนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6440704109 นางสาวฟ้าพราว คุณานนท์วรกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6440704110 นางสาววิชญา ชอบนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6440704111 นางสาวสิริวัฒนา กระสันกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6440704112 นางสาวอพิชญา แก้วรัตนศรีโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
13 6440704113 นายกฤตภาส เสนียะกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
14 6440704114 นายชลากร นิลรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
15 6440704115 นายณัฐชัย สติใหม่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
16 6440704116 นายธนพงศ์ เฉลิมสิทธิวงศา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6440704117 นายธีรพงษ์ แพงศรีแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6440704118 นายนำพล นันทรุจินนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6440704119 นายพิชัย อิ้มทับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6440704120 นายพีรภัทร จำปาราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6440704121 นายมานน สืบจะบก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6440704122 นายวีรพัฒน์ ตุ๊นาค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6440704123 นายสหชัย ส่งอุทัยกูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6440704124 นายอัศนี ลาภกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123