รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306111 : พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6460704101 นางสาวจิราพร จันทะศิริ คอมธุรกิจ60
2 6460704102 นางสาวปวีนัส มนทะการ คอมธุรกิจ10
3 6460704103 นางสาวพรธิตา หงษาแก้ว คอมธุรกิจ10
4 6460704104 นางสาวพีชานิกา แสดใหม่ คอมธุรกิจ10
5 6460704105 นางสาวเมธาวี ขวาคำ คอมธุรกิจ10
6 6460704106 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริประภา แก้วเมืองน้อย คอมธุรกิจ10
7 6460704107 นางสาวอรอนงค์ ปราบนอก คอมธุรกิจ10
8 6460704108 นายเกียรติศักดิ์ ดิษฐ์สูงเนิน คอมธุรกิจ10
9 6460704109 นายณรงค์ฤทธิ์ พิพิธกุล คอมธุรกิจ10
10 6460704110 นายธีรสิทธิ ฟักตระกูล คอมธุรกิจ10
11 6460704111 นายปฏิพาน กระต่ายทอง คอมธุรกิจ10
12 6460704112 นายปฏิภาณ ท้าวสูงเนิน คอมธุรกิจ10
13 6460704113 นายวันมงคล โพธิ์ชะอุ่ม คอมธุรกิจ10
14 6460704114 นายสุขวงศ์ นาคกะสัง คอมธุรกิจ10
15 6460704115 นายสุรศักดิ์ วงศ์ก้อนทอง คอมธุรกิจ10
16 6460704116 นายอรรถพล เพ็ชรเจริญ คอมธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123