รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา103371 : การผลิตสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6180111102 นางสาวจุฑาทิพย์ ศิลาจันทึก เทคโน10
2 6180111103 นางสาวชฎากร เหือดไธสง เทคโน10
3 6180111104 นางสาวนภัสสร บางท่าไม้ เทคโน10
4 6180111106 นางสาวนุชนาถ สาระพันธ์ เทคโน10
5 6180111107 นางสาวปริมล ขุนจงกลาง เทคโน10
6 6180111108 นางสาวปวีณา เกยพุดซา เทคโน10
7 6180111109 นางสาวลักขณา วุฒิธรรม เทคโน10
8 6180111110 นางสาวสรวีย์ แร่กาสินธุ์ เทคโน10
9 6180111111 นางสาวสุดารัตน์ เกตุจันทึก เทคโน10
10 6180111112 จ่าสิบตรีหญิง อมรรัตน์ นวนพุฒ เทคโน10
11 6180111113 นายกษิดิ์เดช ณ บางช้าง เทคโน10
12 6180111114 นายกีรติ ทีปกรกุล เทคโน10
13 6180111115 นายชานน ชาญประโคน เทคโน10
14 6180111116 นายทศพล ทรายกิ่ง เทคโน10
15 6180111117 นายบรรพต ชมมาลา เทคโน10
16 6180111118 นายปฐมพร วิวาโค เทคโน10
17 6180111119 นายวรเมธ ผลาเลิศ เทคโน10
18 6180111120 นายวรรณรัตน์ ทองเดช เทคโน10
19 6180111122 นายอมรเทพ เพียรอดวงษ์ เทคโน10
20 6180111124 นางสาวบัวทิพย์ วรยันต์ เทคโน10
21 6180111125 นายณัฐวุฒิ คำศิริรักษ์ เทคโน10
22 6180111126 นายอภิสิทธิ์ บรรจง เทคโน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123