รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306101 : ธุรกิจดิจิทัล
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6340505101 นางสาวกชกร จิตรสบาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6340505102 นางสาวคุลิกา ปลั่งกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6340505103 นางสาวฉันทิศา กลิ่นศรีสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6340505104 นางสาวณัฐกานต์ สิงห์โตศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6340505105 นางสาวธิดารัตน์ ยมมูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6340505106 นางสาวเบญญาภา รุจอุดมพร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6340505107 นางสาวยุวภัค มูลทองหลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6340505108 นางสาววรารมย์ จรูณพันธุ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6340505109 นางสาวศิริรัตน์ สิงห์โตศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6340505110 นายจริยพล หงษ์คำดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6340505111 นายชนะพล ตามครบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6340505112 นายติณณภัทร พิรุณทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
13 6340505113 นายทักษิณ ทิพย์อักษร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
14 6340505114 นายธนวัฒน์ กรมโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
15 6340505115 นายธนากานต์ ชำนิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
16 6340505116 นายธีรพงศ์ พรหมชาติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6340505117 นายบารมี อ่อนวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6340505118 นายปรีชา จงจำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6340505119 นายปิติวัฒน์ ยิ่งยง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6340505120 นายรณฤทธิ์ สายอินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6340505121 นายศุภกร มีเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6340505122 นายอาภากร กำมะชัยคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123