รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306101 : ธุรกิจดิจิทัล
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6040505224 นายภิญญวรรษ ปราณีตพลกรัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6140509202 นางสาวกาญจนา กระแสกุล การเงิน10
3 6140509244 จ่าสิบเอกหญิง สุวนันท์ ดวลพล การเงิน10
4 6340505201 นางสาวกนกวรรณ อู่ทองหลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6340505202 นางสาวจีรนันท์ อยู่งาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6340505203 นางสาวชลิตา เวียนนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6340505204 นางสาวณัฐริกา แสพลกรัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6340505205 นางสาวนฤมล เอมโอษฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6340505206 นางสาวพัตราภรณ์ กองแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6340505208 นางสาวศศิวิมล พลหล้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6340505210 นายจีระศักดิ์ สิ้นทุกข์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6340505211 นายชัยวัฒน์ โจกตะคุ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
13 6340505213 นายธนพัฒน์ เข็มทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
14 6340505214 นายธนากร ไชยขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
15 6340505215 นายธีรกฤต วงษาบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
16 6340505216 นายธีรภัทร ใจยะสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6340505217 นายปฎิพัทธ์ อินพูลโสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6340505218 นายปองพล กาวิไล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6340505219 นายพีระวัฒน์ บำรุงนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6340505221 นายอมรเทพ เอี่ยมรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6340505222 นายเอกดนัย คำเห็น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123