รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306101 : ธุรกิจดิจิทัล
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440702201 นางสาวกัลยาณัฐ กกพิมาย โลจิสติกส์10
2 6440702202 นางสาวกิรณา คูณย่าอุปถัมภ์ โลจิสติกส์10
3 6440702203 นางสาวขจีวรรณ พันธ์บุบผา โลจิสติกส์10
4 6440702204 นางสาวจันทิดา ปิ่นทอง โลจิสติกส์10
5 6440702205 นางสาวจารุวรรณ บรรดิษฐ์วงศ์ โลจิสติกส์10
6 6440702206 นางสาวจินต์จุฑา ติคำรัมย์ โลจิสติกส์10
7 6440702207 นางสาวจิราภรณ์ หล้ากันหา โลจิสติกส์10
8 6440702208 นางสาวชนัญญา ยันไธสง โลจิสติกส์10
9 6440702209 นางสาวชนาชล นิยมการ โลจิสติกส์10
10 6440702210 นางสาวชานิดา ฝ่ายกลาง โลจิสติกส์10
11 6440702211 นางสาวโชติกา ผลพิมาย โลจิสติกส์10
12 6440702212 นางสาวณัฐฐินันท์ แซ่กอ โลจิสติกส์10
13 6440702213 นางสาวณัฐรดา พิมบวรธัญ โลจิสติกส์10
14 6440702214 นางสาวทิชานันท์ คำจัตุรัส โลจิสติกส์10
15 6440702215 นางสาวธันยพร ขันโพธิ์ โลจิสติกส์10
16 6440702216 นางสาวนริสรา ศรีทนงาม โลจิสติกส์10
17 6440702217 นางสาวนลินี ภักดีศิริวงษ์ โลจิสติกส์10
18 6440702218 นางสาวปภาวดี คงพิริยากร โลจิสติกส์10
19 6440702219 นางสาวประวีณา เพียรขุนทด โลจิสติกส์10
20 6440702220 นางสาวปอแก้ว ยกจัตุรัส โลจิสติกส์10
21 6440702221 นางสาวปิยกมล กองศรี โลจิสติกส์10
22 6440702222 นางสาวพรสุดา อุระทะเล โลจิสติกส์10
23 6440702223 นางสาวพิลดา ชูใจ โลจิสติกส์10
24 6440702224 นางสาวฟ้าใส วรรณสุข โลจิสติกส์10
25 6440702225 นางสาวภัสสร ช่างเหล็ก โลจิสติกส์10
26 6440702226 นางสาวมณฑิรา ขาวจันทร์แย้ม โลจิสติกส์10
27 6440702227 นางสาวเมทนี พรมลา โลจิสติกส์10
28 6440702228 นางสาวรุ่งนภา เชยบุปผา โลจิสติกส์10
29 6440702229 นางสาววรัญญา สุขกำปัง โลจิสติกส์10
30 6440702230 นางสาวศศิประภา พลจันทึก โลจิสติกส์10
31 6440702231 นางสาวศุทธินี สมดี โลจิสติกส์60
32 6440702232 นางสาวสิริลักษณ์ แดงดอน โลจิสติกส์10
33 6440702233 นางสาวอภิสมา ฉิมปรุ โลจิสติกส์10
34 6440702235 นางสาวอรยา เยี่ยงอย่าง โลจิสติกส์10
35 6440702237 นายกฤษณพงศ์ ทิพย์นนท์ โลจิสติกส์10
36 6440702238 นายณภัทร วิริยะพันธุ์ โลจิสติกส์10
37 6440702239 นายธนวัฒน์ โภคาศรี โลจิสติกส์10
38 6440702240 นายธีรวัฒน์ ศิริภูวงษ์ โลจิสติกส์10
39 6440702241 นายศิวพล ชุ่มกลาง โลจิสติกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123