รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา204461 : การวิจัยด้านนาฏศิลป์ไทย
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6180119102 นางสาวณฐพร สวัสดิผล นาฏศิลป์10
2 6180119103 นางสาวณัฐพร ตรีสงวนจันทร์ นาฏศิลป์10
3 6180119104 นางสาวธริตา สีหล้า นาฏศิลป์10
4 6180119105 นางสาวปิยฉัตร ผลชู นาฏศิลป์10
5 6180119106 นางสาวพัชราภา เฉยกลาง นาฏศิลป์10
6 6180119107 นางสาวภานุชนาฏ ยงกระสัน นาฏศิลป์10
7 6180119108 นางสาววิลาสินี ศิลา นาฏศิลป์10
8 6180119110 นางสาวสิตา พลจันทึก นาฏศิลป์10
9 6180119111 นางสาวสุณัฐธิดา ชราศรี นาฏศิลป์10
10 6180119112 นางสาวอัจฉรา แก่นกระโทก นาฏศิลป์10
11 6180119113 นายนฤสรณ์ ลาภสันเทียะ นาฏศิลป์10
12 6180119114 นายพิทยา ผิวงาม นาฏศิลป์10
13 6180119115 นายสธิปัส บอมขุนทด นาฏศิลป์10
14 6180119116 นายสุรไกร ไพรสณฑ์ นาฏศิลป์10
15 6180119117 นายเอกรัตน์ ทองประเทือง นาฏศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123