รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา204461 : การวิจัยด้านนาฏศิลป์ไทย
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6180119201 นางสาวชลดา ประเสริฐวงษา นาฏศิลป์10
2 6180119202 นางสาวณัฐธิกา บาลโสง นาฏศิลป์10
3 6180119203 นางสาวธนาพร สิทธิเดช นาฏศิลป์10
4 6180119204 นางสาวนุชรินทร์ โพธิ์ศรี นาฏศิลป์10
5 6180119205 นางสาวพรรณิภา แสงสว่าง นาฏศิลป์10
6 6180119206 นางสาวพิมพ์บิดา นาคบรรณ์ นาฏศิลป์10
7 6180119208 นางสาวศศิธร เชื้อชัย นาฏศิลป์10
8 6180119209 นางสาวศศิธร พุ่มเรียง นาฏศิลป์10
9 6180119210 นางสาวสุจิตรา สุทธิสน นาฏศิลป์10
10 6180119211 นางสาวสุพาภร อาพัดนอก นาฏศิลป์10
11 6180119212 นายจิระพงศ์ ตู้คำ นาฏศิลป์10
12 6180119213 นายธนาวุฒิ ตั้งใจ นาฏศิลป์10
13 6180119214 นายวิศาล คงสูงเนิน นาฏศิลป์10
14 6180119215 นายสยาม อาบจะบก นาฏศิลป์10
15 6180119216 นายสุรศักดิ์ หึกขุนทด นาฏศิลป์10
16 6180119217 นางสาวปิยะธิดา วิทยานนทกานต์ นาฏศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123