รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา210270 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6340306107 นางสาวณฐพร ถาจอหอ อุตท่องเที่ยว10
2 6340306109 นางสาวธัญวรัตน์ ตลอดนอก อุตท่องเที่ยว10
3 6340306110 นางสาวนิชาภา รุจอุดมพร อุตท่องเที่ยว10
4 6340306111 นางสาวนุชวรา ฟางหนองดู่ อุตท่องเที่ยว10
5 6340306114 นางสาวพิมพ์ศิริ จงกล อุตท่องเที่ยว10
6 6340306117 นางสาวรุจิรางค์ แสนนอก อุตท่องเที่ยว10
7 6340306118 นางสาววรากรณ์ ทองพิชัย อุตท่องเที่ยว10
8 6340306119 นางสาววีรยา วันนา อุตท่องเที่ยว10
9 6340306121 นางสาวสุวรรณี แกมขุนทด อุตท่องเที่ยว10
10 6340306122 จ่าสิบตรีหญิง อัญมณี พาขุนทด อุตท่องเที่ยว10
11 6340306124 นายเจษฎา นาปรัง อุตท่องเที่ยว10
12 6340306126 นายพงศกร วงวิลาศ อุตท่องเที่ยว10
13 6340306129 นายรชตะ เบี้ยไธสง อุตท่องเที่ยว10
14 6340306202 นางสาวกิดาการ แซ่ลิ้ม อุตท่องเที่ยว10
15 6340306205 นางสาวชลทิชา ตริตรอง อุตท่องเที่ยว10
16 6340306207 นางสาวณัฐสุรางค์ วาจาดี อุตท่องเที่ยว10
17 6340306209 นางสาวนลินรัตน์ เลื่อยเป็น อุตท่องเที่ยว10
18 6340306217 นางสาววนิดา พลายผักแว่น อุตท่องเที่ยว10
19 6340306219 นางสาวศศิวิมล จอดนอก อุตท่องเที่ยว10
20 6340306222 นางสาวอาริษา บำรุงพันธ์ อุตท่องเที่ยว10
21 6340306223 นายกฤษฎากรณ์ ยอดเมือง อุตท่องเที่ยว10
22 6360309101 นางสาวกฤตยาณี หุนทะเล การโรงแรม10
23 6360309102 นางสาวเจนจิรา เสนขุนทด การโรงแรม10
24 6360309103 นางสาวเจนจิรา อัปปะมะโห การโรงแรม10
25 6360309104 นางสาวฉัตรขจีสุรางค์ พงษ์ชัย การโรงแรม10
26 6360309105 นางสาวชลนิภา ตามพหัสดิ์ การโรงแรม10
27 6360309106 นางสาวชลีกร นามวงษา การโรงแรม10
28 6360309107 นางสาวซารีนา โกทันย์ การโรงแรม10
29 6360309108 นางสาวดวงมณี คำมี การโรงแรม10
30 6360309109 นางสาวทิตา โปยขุนทด การโรงแรม10
31 6360309111 นางสาวนริสรา ดามะดัน การโรงแรม10
32 6360309112 นางสาวภณิดา ภู่สุวรรณ การโรงแรม10
33 6360309113 นางสาวภัสราภรณ์ เหลือถนอม การโรงแรม10
34 6360309114 นางสาวมธุรส คำมูล การโรงแรม10
35 6360309115 นางสาวเยาวพา จีรังโคกกรวด การโรงแรม10
36 6360309116 นางสาววาสนา รังพงษ์ การโรงแรม10
37 6360309118 นางสาวศิริยา สวัสดิ์สันเทียะ การโรงแรม10
38 6360309119 นางสาวสายธาร แซ่โค้ว การโรงแรม10
39 6360309120 นางสาวอรวรรณ เมินแก้ว การโรงแรม10
40 6360309121 นางสาวอัจฉรา แซ่เฮง การโรงแรม10
41 6360309122 นายณัฐพร จันทร การโรงแรม10
42 6360309123 นายพลชัย นอสูงเนิน การโรงแรม10
43 6360309124 นายมนัส สีแดง การโรงแรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123