รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา211202 : ภาษาฝรั่งเศส 2
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6340306104 นางสาวจีรัชญา สอนชัยภูมิ อุตท่องเที่ยว10
2 6340306112 นางสาวปวีณา ชูสูงเนิน อุตท่องเที่ยว10
3 6340306125 นายธีรเมธ อมรชัยพันธ์ อุตท่องเที่ยว10
4 6340306130 นายอัครพล เพิ่มปัญญา อุตท่องเที่ยว10
5 6340306212 นางสาวพรรพษา จันทร์สูงเนิน อุตท่องเที่ยว10
6 6340306221 นางสาวอริศา เพชรมณี อุตท่องเที่ยว10
7 6340309106 นางสาวฐิติมา เนตะเวณ การโรงแรม10
8 6340309107 นางสาวณัฐธิดา ดีทองหลาง การโรงแรม10
9 6340309109 นางสาวธัญญลักษณ์ เพ็งพะเนา การโรงแรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123