รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา408361 : โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6180102101 นางสาวกัญญาวีร์ ชินโคตร คณิต10
2 6180102102 นางสาวจิราภา หวังแอบกลาง คณิต10
3 6180102103 นางสาวโชติมณี แสนโคตร คณิต10
4 6180102104 นางสาวดลยา พรมสุข คณิต10
5 6180102105 นางสาวนรากร มอสันเทียะ คณิต10
6 6180102106 นางสาวปิยะมาศ ศิริโท คณิต10
7 6180102107 นางสาววิภาดา ประสพบัว คณิต10
8 6180102108 นางสาวเวธินี ปูคะธรรม คณิต10
9 6180102109 นางสาวสภัทร์พร บุญแสน คณิต10
10 6180102111 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มสุวรรณ์ คณิต10
11 6180102112 นางสาวสุพิชชา โกกลางดอน คณิต10
12 6180102113 นางสาวอลิชา ชูจอหอ คณิต10
13 6180102114 นายกัมพล สุวรรณ คณิต10
14 6180102115 นายจิรวัตน์ บุญนาสำโรง คณิต10
15 6180102116 นายนันทวัฒน์ จันทมูลตรี คณิต10
16 6180102117 นายพุฒิธรรม บุณยะเวชชีวิน คณิต10
17 6180102118 นายยงยุทธ เอ่นนู คณิต10
18 6180102119 จ่าสิบเอก วุฒิชัย พรวนกลาง คณิต10
19 6180102120 นายสรนันท์ แซ่จาง คณิต10
20 6180102121 นายสหัสวรรษ บุญศรี คณิต10
21 6180102122 นายอรรณพ คำกำพุฒ คณิต10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123