รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา408361 : โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6180102201 นางสาวกีรติกานต์ อยู่คำ คณิต10
2 6180102202 นางสาวชนนิกรานต์ ภักดีนอก คณิต10
3 6180102203 นางสาวณัฐธิรา แคนขา คณิต10
4 6180102204 นางสาวธัญสินี คล้ายทิม คณิต10
5 6180102205 นางสาวนัฐธิดา อ่ำกลาง คณิต10
6 6180102206 นางสาววราลักษณ์ กาพย์กลอน คณิต10
7 6180102208 นางสาวศุภิสร สุขเกิด คณิต10
8 6180102209 นางสาวสโรชา เชิงจอหอ คณิต10
9 6180102211 นางสาวสุพัตรา เจริญกลาง คณิต10
10 6180102212 นางสาวอนัญพร อำตำงาม คณิต10
11 6180102213 นายกลศึก พันธุ คณิต10
12 6180102214 นายจิรวัฒน์ ธรรมวงศ์ คณิต10
13 6180102215 จ่าสิบเอก ณัฐชานนท์ มะไลไธสง คณิต10
14 6180102216 นายบุญฤทธิ์ ทุนสูงเนิน คณิต10
15 6180102217 นายภาณุวิชญ์ สมีใหญ่ คณิต10
16 6180102218 นายรังสรรค์ รอดวินิจ คณิต10
17 6180102220 นายสราวุฒิ กรมไธสง คณิต10
18 6180102221 นายอภิวัฒน์ ขวัญดี คณิต10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123