รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา219411 : สัมมนาการพัฒนาสังคม
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6140308102 นางสาวกัญญารัตน์ ม่มกลาง การพัฒนาสังคม10
2 6140308103 นางสาวขนิษฐา ไทยสันเทียะ การพัฒนาสังคม10
3 6140308104 นางสาวจีระวรรณ กัลโยธิน การพัฒนาสังคม10
4 6140308105 นางสาวณัฐกานต์ ชาวสวน การพัฒนาสังคม10
5 6140308106 นางสาวนพวรรณ เพชรเงิน การพัฒนาสังคม10
6 6140308107 นางสาวนรินทิพย์ โปร่งจันทึก การพัฒนาสังคม10
7 6140308109 จ่าสิบเอกหญิง ปรวรรณ พูนทองหลาง การพัฒนาสังคม10
8 6140308110 นางสาวปิยฉัตร การบรรจง การพัฒนาสังคม10
9 6140308111 นางสาวปิยะพร ตันนอก การพัฒนาสังคม10
10 6140308115 นางสาววชิรญาณ์ พึ่งกิ่ง การพัฒนาสังคม10
11 6140308116 นางสาววาสนา ศรีจัตุรัส การพัฒนาสังคม10
12 6140308117 นางสาววิชชุดา อิ่มโคกสูง การพัฒนาสังคม10
13 6140308118 นางสาวศัลฐิชญา หล้าเพชร การพัฒนาสังคม10
14 6140308119 นางสาวศิษฎาภา การงาน การพัฒนาสังคม10
15 6140308120 นางสาวสมฤดี ชมขุนทด การพัฒนาสังคม10
16 6140308121 นางสาวสิราวัลณ์ อภัยจิตร์ การพัฒนาสังคม10
17 6140308122 นางสาวสิรินญา เฟื้องสูงเนิน การพัฒนาสังคม10
18 6140308123 นางสาวสิริยากร ชวดกลาง การพัฒนาสังคม10
19 6140308124 นางสาวสุวรรณา โปร่งกลาง การพัฒนาสังคม10
20 6140308125 นางสาวเสาวลักษณ์ บีพิมาย การพัฒนาสังคม10
21 6140308128 นางสาวอมรรัตน์ อิติปิ การพัฒนาสังคม10
22 6140308129 นายกัณฏวิชญ์ ดีใหม่ การพัฒนาสังคม10
23 6140308130 นายจิรายุ ไม่ย่อท้อ การพัฒนาสังคม10
24 6140308132 นายชุษณะ รุ่งเป้า การพัฒนาสังคม10
25 6140308133 นายธนดล ชัยธนาปุระ การพัฒนาสังคม10
26 6140308134 นายธวัชชัย พรมพันธ์ใจ การพัฒนาสังคม10
27 6140308135 นายปริญญา เศียรกระโทก การพัฒนาสังคม10
28 6140308136 นายพุฒิเมธ เติบสูงเนิน การพัฒนาสังคม10
29 6140308138 นายสหวรรษ มาลินีเวชกุล การพัฒนาสังคม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123