รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207313 : การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการแสดง
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6040301143 นางสาวกุลนัดดา เศวตธนะสมบัติ อังกฤษ10
2 6140301249 นางสาวณิศาชล พรมเมตตา อังกฤษ10
3 6240301001 นางสาวกัญญารัตน์ แจ้งสวัสดิ์ อังกฤษ10
4 6240301003 นางสาวขวัญชนก ด้วงลา อังกฤษ10
5 6240301004 นางสาวจุฑาทิพย์ บรรดาศักดิ์ อังกฤษ10
6 6240301005 นางสาวจุรีพร มีเงิน อังกฤษ10
7 6240301007 นางสาวชลธิดา พันจบสิงห์ อังกฤษ10
8 6240301008 นางสาวณัฐธินีย์ บุญหนัก อังกฤษ10
9 6240301009 นางสาวณิชาดา บุญภักดี อังกฤษ10
10 6240301011 นางสาวนวภัทร บุรินทร์สุชาติ อังกฤษ10
11 6240301012 นางสาวนารินทร์ เข็ญภูเขียว อังกฤษ10
12 6240301013 นางสาวบุษบา เสาะสูงเนิน อังกฤษ10
13 6240301014 นางสาวเบญญาภา คนเพียร อังกฤษ10
14 6240301015 นางสาวประวีณา ชนะศิลป์ อังกฤษ10
15 6240301016 นางสาวปาริฉัตร จอมมะเริง อังกฤษ10
16 6240301017 นางสาวพลอย โพธิสาร อังกฤษ10
17 6240301018 นางสาวเพชร สุรชล อังกฤษ10
18 6240301019 นางสาวเมธินันท์ ผาริการ อังกฤษ10
19 6240301020 นางสาววรรณนิสา พรมภักดี อังกฤษ10
20 6240301021 นางสาววราภรณ์ ยิ่งพิมาย อังกฤษ10
21 6240301022 นางสาววิภาดา สุวรรณกลาง อังกฤษ10
22 6240301023 นางสาวศศิกานต์ ชัยสิทธิ์ อังกฤษ10
23 6240301024 นางสาวศิรินภา วงศ์สุทธิรัตน์ อังกฤษ10
24 6240301025 นางสาวโศรยา นนทา อังกฤษ10
25 6240301026 นางสาวสมฤทัย ประโมงกิจ อังกฤษ10
26 6240301027 นางสาวสุทธิดา สาดมุณี อังกฤษ10
27 6240301028 นางสาวโสภิตา พลรักษา อังกฤษ10
28 6240301029 นางสาวอารียา ตุ้มพิมาย อังกฤษ10
29 6240301030 นางสาวฮานน่า เจอร์รันสัน อังกฤษ10
30 6240301032 นายปฏิภาณ เพ็ชรบุรี อังกฤษ10
31 6240301033 นายภูวดล บุญมาศ อังกฤษ10
32 6240301034 นายศนรรณ์ชนก วรรณประสิทธิ์ อังกฤษ10
33 6240301036 นายอดิศร หาญกุดตุ้ม อังกฤษ10
34 6240301037 นางสาวบงกช การค้า อังกฤษ10
35 6240301204 นางสาวจุฑารัตน์ วิเชียรลม อังกฤษ10
36 6240301223 นางสาวศศิกานต์ นาบำรุง อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123