รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207313 : การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการแสดง
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6240301002 นางสาวกุลนันท์ โภคนิภา อังกฤษ10
2 6240301202 นางสาวกุสุมา จันทะโชติ อังกฤษ10
3 6240301203 นางสาวจิรนันท์ ทองนาค อังกฤษ10
4 6240301205 นางสาวจุฬาลักษณ์ เรืองจันทร์ อังกฤษ10
5 6240301206 นางสาวชนิตาภา แอ้นชัยภูมิ อังกฤษ10
6 6240301207 นางสาวณัฐชา ดำริวงษ์ อังกฤษ10
7 6240301208 นางสาวณัฐภัทร พันชนะ อังกฤษ10
8 6240301209 นางสาวดิศรินทร์ กุสันเทียะ อังกฤษ10
9 6240301210 นางสาวนฤมล สิริจามร อังกฤษ10
10 6240301211 นางสาวนัธยารี ธงสันเทียะ อังกฤษ10
11 6240301212 นางสาวนิวรา พรมมาแสง อังกฤษ10
12 6240301213 นางสาวบุษยมาศ พรมจันทร์ อังกฤษ10
13 6240301214 นางสาวปภาวรินท์ สุนารักษ์ อังกฤษ10
14 6240301215 นางสาวปัณณิกา น้อมสูงเนิน อังกฤษ10
15 6240301216 นางสาวปิยมาส สำเร็จดี อังกฤษ10
16 6240301217 นางสาวพรปวีณ์ บุญเต็ม อังกฤษ10
17 6240301218 นางสาวภาพตะวัน สุทธิศักดิ์ อังกฤษ10
18 6240301219 นางสาวเรวดี สุวรรณมาลัย อังกฤษ10
19 6240301220 นางสาววราภรณ์ แก้วเมืองกลาง อังกฤษ10
20 6240301221 นางสาววานิช พันชนะ อังกฤษ10
21 6240301224 นางสาวศิลดา ทิพสิงห์ อังกฤษ10
22 6240301225 นางสาวสกุณา โชรัมย์ อังกฤษ10
23 6240301226 นางสาวสุดารัตน์ เมี้ยนมิตร อังกฤษ10
24 6240301228 นางสาวอารียา ชิ้นจอหอ อังกฤษ10
25 6240301229 นางสาวอารีรัตน์ ไขแสง อังกฤษ10
26 6240301230 นายเกียรติศักดิ์ ระเบียบโคกสูง อังกฤษ10
27 6240301231 นายธีรศักดิ์ รัตนปราณี อังกฤษ10
28 6240301233 นายรัชชานนท์ นาคทองดี อังกฤษ10
29 6240301235 นายสิงหธานี ไพรสรรณ์ อังกฤษ10
30 6240301236 นางสาวพัชราภา แวงคำ อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123