รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207473 : การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6180108101 นางสาวกัลยา ศรีสุข อังกฤษ10
2 6180108102 นางสาวชนม์พิชนารถ แก้วพลงาม อังกฤษ10
3 6180108104 นางสาวณัฐริกา ทำกิน อังกฤษ10
4 6180108105 นางสาวดลภัค สุขเกษม อังกฤษ10
5 6180108106 นางสาวธัญรัตน์ จรัสนราชัย อังกฤษ10
6 6180108108 นางสาวเบญญา จันทร์คืน อังกฤษ10
7 6180108109 นางสาวแพรวพลอย สำราญ อังกฤษ10
8 6180108110 นางสาวมยุรี ศรีช้างสาร อังกฤษ10
9 6180108111 นางสาวรัศมี บัวสงค์ อังกฤษ10
10 6180108112 นางสาววรรณสิริ ขันตี อังกฤษ10
11 6180108113 นางสาวสุชญา นาคโคกสูง อังกฤษ10
12 6180108114 นางสาวอภิชญา โพนศรี อังกฤษ10
13 6180108115 นางสาวอาภามณี เมฆา อังกฤษ10
14 6180108116 นายจัตุรงค์ จุ้ยหมื่นไวย อังกฤษ10
15 6180108117 นายตราภูมิ อินทะจร อังกฤษ10
16 6180108118 นายพัชรวรรษ คำสารีรักษ์ อังกฤษ10
17 6180108120 นายศตวรรษ ปิฉิมพลี อังกฤษ10
18 6180108121 นายอนุสรณ์ วรรณพัฒน์ อังกฤษ10
19 6180108122 นางสาวจักษณา ศรีมหานิยม อังกฤษ10
20 6180108123 นางสาวเทวิกา เดชบุรัมย์ อังกฤษ10
21 6180108124 นางสาวมยุรี นาวัง อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123