รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207473 : การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 5880108117 นางสาวอัญฑริกา ร่วมรัก อังกฤษ10
2 6180108201 นางสาวจีรนันต์ ปริปุรณะ อังกฤษ10
3 6180108202 นางสาวชนิดาภา ปราณีตพลกรัง อังกฤษ10
4 6180108203 นางสาวณัฐนรี คำสิงห์ อังกฤษ10
5 6180108205 นางสาวธนิชา สีเนือน อังกฤษ10
6 6180108206 นางสาวธันย์ชนก อามาตย์ อังกฤษ10
7 6180108207 นางสาวนิชนันท์ วรรณโพธิ์กลาง อังกฤษ10
8 6180108208 นางสาวพัชริดา เที่ยงกลาง อังกฤษ10
9 6180108209 นางสาวภัณฑิรา สนิทบุญ อังกฤษ10
10 6180108210 นางสาวมัลลิกา อาจพงษา อังกฤษ10
11 6180108211 นางสาวลดาวัลย์ ทานคำ อังกฤษ10
12 6180108212 นางสาววิไลวรรณ แคนษา อังกฤษ10
13 6180108213 นางสาวสุนิฐชา กฤษณสุวรรณ อังกฤษ10
14 6180108214 นางสาวอลิสา เนินกลาง อังกฤษ10
15 6180108215 นางสาวอายรียา ชินาการ อังกฤษ10
16 6180108216 นายเฉลิมชัย เชื่อมนอก อังกฤษ10
17 6180108217 นายปวริศ เต็งวัฒนา อังกฤษ10
18 6180108218 นายเพิ่มลาภ โพธิ์หล้า อังกฤษ10
19 6180108219 นายมหัทธนะ มุ่งดี อังกฤษ10
20 6180108220 นายอธิวัตน์ ศรีเขียวตระกูล อังกฤษ10
21 6180108221 นายเอกฉัตร กาณารักษ์ อังกฤษ10
22 6180108222 นางสาวเดือนดารา บุญทอง อังกฤษ10
23 6180108223 นางสาวปราณี น้อมกระโทก อังกฤษ10
24 6180108224 นางสาววัศญา เผื่อแผ่ อังกฤษ10
25 6180108225 นางสาวธารารัตน์ บุญโปร่ง อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123