รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา508440 : คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6180121102 นางสาวชนากานต์ ราวพิมาย อุตสาหกรรมศึกษา10
2 6180121104 นางสาวณัฐฌา ทองหลาบ อุตสาหกรรมศึกษา10
3 6180121105 นางสาวณัฐวรรณ อบอวน อุตสาหกรรมศึกษา10
4 6180121106 นางสาวทิพยรัตน์ พวงไธสง อุตสาหกรรมศึกษา10
5 6180121107 นางสาวนาตาชา หมอยาดี อุตสาหกรรมศึกษา10
6 6180121108 นางสาวปานาวี รีพล อุตสาหกรรมศึกษา10
7 6180121110 นางสาวศิริรักษ์ สิมมาโคตร อุตสาหกรรมศึกษา10
8 6180121111 นางสาวสลาลี แหมไธสง อุตสาหกรรมศึกษา10
9 6180121112 นางสาวสุชานัน ภู่ประกิจ อุตสาหกรรมศึกษา10
10 6180121113 นายเกรียงไกร ทัดกลาง อุตสาหกรรมศึกษา10
11 6180121114 นายจิรกร แกล้วกล้า อุตสาหกรรมศึกษา10
12 6180121115 นายณัฐวุฒิ กองเงินกลาง อุตสาหกรรมศึกษา10
13 6180121116 นายตุลาการ รวมใหม่ อุตสาหกรรมศึกษา10
14 6180121118 นายนนทกรณ์ ชนิดนอก อุตสาหกรรมศึกษา10
15 6180121119 นายรัฐพงษ์ รักพวกกลาง อุตสาหกรรมศึกษา10
16 6180121121 นายสุพจน์ ม่วงโสภา อุตสาหกรรมศึกษา10
17 6180121123 นายอริยะ สุวรรณ์พิงคา อุตสาหกรรมศึกษา10
18 6180121124 นายอัครวุฒิ มีระหันนอก อุตสาหกรรมศึกษา10
19 6180121126 นางสาวปาฏลี ดะขุนทด อุตสาหกรรมศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123