รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา227312 : ทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6040307128 นายนัฐพล ยาวรัมย์ ไทย10
2 6240307101 นางสาวกชพร ลือชาธิติกุล ไทย10
3 6240307102 นางสาวกนกวรรณ คุณที ไทย10
4 6240307103 นางสาวกัญญารัตน์ สุมาลุ ไทย10
5 6240307104 นางสาวกัลยพัชร ห่วงไธสง ไทย10
6 6240307105 นางสาวกุลณัฐ ประสาทเขตการณ์ ไทย10
7 6240307106 นางสาวจารุวรรณ กอกลาง ไทย10
8 6240307107 นางสาวจิรัชญา พรมลุน ไทย10
9 6240307108 นางสาวจุฑามาศ ซอมขุนทด ไทย10
10 6240307109 นางสาวณัฐวดี หงษ์คำดี ไทย10
11 6240307110 นางสาวตะวันฉาย ใจใหญ่ ไทย10
12 6240307111 นางสาวทัศวรรณ ก้อนสุวรรณ์ ไทย10
13 6240307112 นางสาวธัญกมล โคตหลักคำ ไทย10
14 6240307113 นางสาวนพวรรณ เคียนสันเทียะ ไทย10
15 6240307114 นางสาวเบญจวรรณ พรหมศร ไทย10
16 6240307116 นางสาวพัชราภรณ์ ใจชอบ ไทย10
17 6240307117 จ่าสิบเอกหญิง ภัชรารัตน์ วิมลรักษา ไทย10
18 6240307118 นางสาวพิมพ์พิศา อินทร์นอก ไทย10
19 6240307119 นางสาวรดารมย์ นามวัฒน์ ไทย10
20 6240307120 นางสาววัชราพร จริงสันเทียะ ไทย10
21 6240307121 นางสาววีรวรรณ ญาติกระโทก ไทย10
22 6240307122 นางสาวศศิธร โฆษิตวิบูลย์กุล ไทย10
23 6240307123 นางสาวสุดารัตน์ พลพันธ์ ไทย10
24 6240307124 นางสาวสุธิชา เพชร์รัตน์ ไทย10
25 6240307125 นางสาวสุพรรณา ยิ้มเสงี่ยม ไทย10
26 6240307126 นางสาวสุพิชญา เพ็งสระเกตุ ไทย10
27 6240307127 นางสาวสุมินตรา เม็ดไธสง ไทย10
28 6240307128 นางสาวโสภิดา เกิดโมลี ไทย10
29 6240307130 นางสาวอัญญารัตน์ พิมพ์จ่อง ไทย10
30 6240307131 นางสาวอาทิตยา แซวจันทึก ไทย10
31 6240307132 นางสาวอารีรัตน์ ถนอมพุดซา ไทย10
32 6240307135 นายทินภัทร วะชะนะจันทร์ ไทย10
33 6240307136 นายนนทกานต์ กาเวสูง ไทย10
34 6240307138 นายภูริภัทร เจริญพล ไทย10
35 6240307139 นายสิทธินนท์ เขพันดุง ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123