รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา308408 : เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6240510101 นางสาวกชกร ปราณีตพลกรัง โลจิสติกส์10
2 6240510102 นางสาวกนกวรรณ เทินสระเกษ โลจิสติกส์10
3 6240510104 นางสาวกัญญาณัฐ ประจิตร โลจิสติกส์10
4 6240510105 นางสาวกาญจนา นิลใหม่ โลจิสติกส์10
5 6240510106 นางสาวจริญญา อาษาวิเศษ โลจิสติกส์10
6 6240510107 นางสาวจันทร์กันยา ศรีดงเค็ง โลจิสติกส์10
7 6240510108 นางสาวจิรภิญญา เลิศสูงเนิน โลจิสติกส์10
8 6240510109 นางสาวเจนจิรา กุ่มม่วง โลจิสติกส์10
9 6240510110 นางสาวชนิดาพร นันตา โลจิสติกส์10
10 6240510111 นางสาวณัฐสุดา ขันธรักษา โลจิสติกส์10
11 6240510112 นางสาวนัทธีรา บัตรพิมาย โลจิสติกส์10
12 6240510113 นางสาวนิศาชล หกขุนทด โลจิสติกส์10
13 6240510114 นางสาวเบญจรัตน์ แนบสนิทวงศ์ โลจิสติกส์10
14 6240510115 จ่าสิบตรีหญิง ปัณฑิตา อินคงงาม โลจิสติกส์10
15 6240510116 นางสาวปิยธิดา อยู่ภักดี โลจิสติกส์10
16 6240510117 นางสาวพรกนก สถานพงษ์ โลจิสติกส์10
17 6240510118 นางสาวพิมพกา แพทย์รำ โลจิสติกส์10
18 6240510119 นางสาวไพลิน เจริญศิลป์ โลจิสติกส์10
19 6240510120 นางสาวภัทรภรณ์ พิมพาคำ โลจิสติกส์10
20 6240510121 นางสาวภัทราภรณ์ อบอุ่น โลจิสติกส์10
21 6240510122 นางสาวภาวิณี เถิงนอก โลจิสติกส์10
22 6240510123 นางสาวมาริษา ตะตา โลจิสติกส์10
23 6240510124 นางสาวเมธาวี มุ่งดี โลจิสติกส์10
24 6240510126 จ่าสิบตรีหญิง วรนุช ไทยธานี โลจิสติกส์10
25 6240510127 นางสาววรัญญา รวยสันเทียะ โลจิสติกส์10
26 6240510128 นางสาววิภารัตน์ อุบลหอม โลจิสติกส์10
27 6240510129 นางสาววิไลลักษณ์ ดีทองหลาง โลจิสติกส์10
28 6240510130 นางสาวศิรินญา คชรักษ์ โลจิสติกส์10
29 6240510131 นางสาวศิริพัฒนา หงษ์ดี โลจิสติกส์10
30 6240510132 นางสาวสมฤทัย เขียนสำโรง โลจิสติกส์10
31 6240510133 นางสาวสายรุ้ง พันธุ์สำโรง โลจิสติกส์10
32 6240510134 จ่าสิบตรีหญิง สุจิตรา ทามาศ โลจิสติกส์10
33 6240510136 นางสาวสุภาวดี ชาวสวน โลจิสติกส์10
34 6240510137 นางสาวสุรางคนา กิ่งทอง โลจิสติกส์10
35 6240510138 นางสาวอมรรัตน์ ขันโคกสูง โลจิสติกส์10
36 6240510139 นายณัฏฐินันท์ ป้องขันธ์ โลจิสติกส์10
37 6240510140 นายนันทวุฒิ สูงชัยภูมิ โลจิสติกส์10
38 6240510143 นายภูเบศ บุนทัน โลจิสติกส์10
39 6240510144 นายวัจธนันท์ ห้องนาค โลจิสติกส์10
40 6240510146 นายอดิศักดิ์ โก๊ะกระโทก โลจิสติกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123