รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา308408 : เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6140510214 นางสาวนุชรี เลียงสันเทียะ โลจิสติกส์10
2 6240510201 นางสาวกชพรรณ ศรีจันพิทักษ์ โลจิสติกส์10
3 6240510202 นางสาวกนกวรรณ พันโท โลจิสติกส์10
4 6240510203 นางสาวกัญญพัชร มุ่งอ้อมกลาง โลจิสติกส์10
5 6240510204 นางสาวกัญญาณี ไชยบุบผา โลจิสติกส์10
6 6240510205 นางสาวกิ่งรัก รักกิ่ง โลจิสติกส์10
7 6240510206 นางสาวจันทนา กล้าค้างพลู โลจิสติกส์10
8 6240510207 นางสาวจิรภัทร์ ปลั่งกลาง โลจิสติกส์10
9 6240510208 นางสาวจิราพร ศรีหะไกร โลจิสติกส์10
10 6240510210 นางสาวชาลิสา ยวงทอง โลจิสติกส์10
11 6240510211 นางสาวธันย์วรัตน์ คงมา โลจิสติกส์10
12 6240510212 นางสาวนันธณัฐ มาตสอน โลจิสติกส์10
13 6240510213 นางสาวเนตรอัปสร ทองพันลำ โลจิสติกส์10
14 6240510214 นางสาวปาณิสรา ชาติชนะ โลจิสติกส์10
15 6240510215 นางสาวปิยฉัตร เงินเรียง โลจิสติกส์10
16 6240510216 นางสาวผกามาส ท้าวทองเจริญ โลจิสติกส์10
17 6240510217 นางสาวพัชรินธร เหลืองสุภาพันธ์ โลจิสติกส์10
18 6240510218 นางสาวพิสินี แท่งทองหลาง โลจิสติกส์10
19 6240510219 นางสาวภัทรกันย์ จำนงนอก โลจิสติกส์10
20 6240510220 นางสาวภัทรวดี แทนไธสง โลจิสติกส์10
21 6240510221 นางสาวภัทรินทร์ อินกลาง โลจิสติกส์10
22 6240510222 นางสาวมาณิตา ธรรมโหร โลจิสติกส์10
23 6240510223 นางสาวมาริสา เจ๊กจันทึก โลจิสติกส์10
24 6240510224 นางสาวรุ่งนภา ทานสุวรรณ์ โลจิสติกส์10
25 6240510225 นางสาววรชา กมลศิริประเสริฐ โลจิสติกส์10
26 6240510226 นางสาววรรณนภา จันแย้มสง โลจิสติกส์10
27 6240510227 นางสาววิชญาดา อิศาสตร์ โลจิสติกส์10
28 6240510228 นางสาววิมล หอกคำ โลจิสติกส์10
29 6240510229 นางสาววิไลวรรณ ขามป้อมนอก โลจิสติกส์10
30 6240510230 นางสาวศิรินทร์ชล ทิพย์คูนอก โลจิสติกส์10
31 6240510232 นางสาวสายป่าน หงษ์ทอง โลจิสติกส์10
32 6240510233 นางสาวสุกัญญา ภูผาศาสตร์ โลจิสติกส์10
33 6240510234 นางสาวสุจิตรา วงค์จูม โลจิสติกส์10
34 6240510235 นางสาวสุภัสสรา งามวิไล โลจิสติกส์10
35 6240510236 นางสาวสุมาลี อยู่สุข โลจิสติกส์10
36 6240510237 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเสนา โลจิสติกส์10
37 6240510238 นางสาวอรุณกมล มะสันเทียะ โลจิสติกส์10
38 6240510239 นายทัชพงศ์ บุญมาแคน โลจิสติกส์10
39 6240510242 นายภัทรพล ขาวงาม โลจิสติกส์10
40 6240510243 นายรัฐภูมิ ศรีประภา โลจิสติกส์10
41 6240510244 นายศุภชัย กาศกระโทก โลจิสติกส์10
42 6240510245 นายสุทธิพงศ์ พิทักษ์ใจ โลจิสติกส์10
43 6240510246 นายอรรถสิทธิ์ วรรัตน์กุล โลจิสติกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123