รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา227450 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6140307101 นางสาวกรรณิการ์ ทะนายมา ไทย10
2 6140307102 นางสาวกษมาภรณ์ จันทร์สูงเนิน ไทย10
3 6140307103 นางสาวกัลยามาศ เกลี้ยงดี ไทย10
4 6140307104 นางสาวขนิฐา จิตค้างพลู ไทย10
5 6140307105 นางสาวจันทกานต์ นุชนงค์ ไทย10
6 6140307106 นางสาวจิตสุภา ทะลายรัมย์ ไทย10
7 6140307107 นางสาวจุฑาภรณ์ จันทร์กลาง ไทย10
8 6140307108 นางสาวชฎาพร จำปาสา ไทย10
9 6140307109 นางสาวชนิกานต์ กางโคกกรวด ไทย10
10 6140307110 นางสาวณัฐกานต์ จันทร์กาบ ไทย10
11 6140307111 นางสาวณัฐวดี เวินเสียง ไทย10
12 6140307112 นางสาวธัณย์จิรา สิริกรชนันภัทร์ ไทย10
13 6140307113 นางสาวนลินทิพย์ สมบูรณ์ ไทย10
14 6140307114 นางสาวนันทวดี แสนบุตร ไทย10
15 6140307115 นางสาวนิตย์รดี กลีบอุบล ไทย10
16 6140307116 นางสาวเบญจวรรณ โปลิศ ไทย10
17 6140307117 นางสาวปนัดดา คุชิตา ไทย10
18 6140307118 นางสาวผกามาศ บุญเฮียง ไทย10
19 6140307119 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วชูทอง ไทย10
20 6140307121 นางสาวมานิตา มีเชื้อ ไทย10
21 6140307122 นางสาวรัตนาภรณ์ พงศ์รพีพล ไทย10
22 6140307123 จ่าสิบเอกหญิง ฤตินันท์ ปรางค์ชัยภูมิ ไทย10
23 6140307124 นางสาววันวิสาข์ ชุนสูงเนิน ไทย10
24 6140307125 นางสาววัสสิกา ประจงกลาง ไทย10
25 6140307127 นางสาวศิริธร ทิมา ไทย10
26 6140307129 นางสาวสิริพร กอหญ้ากลาง ไทย10
27 6140307130 นางสาวสุจิตรา ศรีภักดี ไทย10
28 6140307131 นางสาวสุภาวดี ประกอบการ ไทย10
29 6140307132 นางสาวอมรรัตน์ จารัตน์ ไทย10
30 6140307133 นางสาวอริศรา นรารักษ์ ไทย10
31 6140307134 นางสาวอาทิตยา เเจ้งดี ไทย10
32 6140307135 นายจักรกฤษณ์ จันทรชัย ไทย10
33 6140307136 นายณัฐพล แก้ววิจิตร ไทย10
34 6140307137 นายทรงพล ดัชถุยาวัตร ไทย10
35 6140307138 นายมนัสชัย โคกเปือย ไทย10
36 6140307139 นายศิริชัย บอขุนทด ไทย10
37 6140307201 นางสาวกฤติมา ชนะสุข ไทย10
38 6140307202 นางสาวกัญญาภรณ์ พระมอญศิริ ไทย10
39 6140307203 นางสาวกาญจนา ขาวจัตุรัส ไทย10
40 6140307204 นางสาวขนิษฐา จันทร์เจ้า ไทย10
41 6140307205 นางสาวจันทร์จิรา โพธิกมล ไทย10
42 6140307206 นางสาวจินตนา หมั่นสระเกษ ไทย10
43 6140307207 นางสาวจุฑามาศ เพ่งพิศ ไทย10
44 6140307208 นางสาวชนวรรณ คำทอง ไทย10
45 6140307209 นางสาวชลดา บลลา ไทย10
46 6140307210 นางสาวณัฐธิดา เดชขุนทด ไทย10
47 6140307211 นางสาวดารารัตน์ ศรีโพธิ์ ไทย10
48 6140307212 นางสาวธิติมา อุดมญาติ ไทย10
49 6140307213 นางสาวนัณตชา พรมโสภา ไทย10
50 6140307214 นางสาวนันทิกานต์ เสขุนทด ไทย10
51 6140307215 นางสาวบารณี บุญเกิด ไทย10
52 6140307216 นางสาวเบญจวรรณ แสงสิงห์ ไทย10
53 6140307219 นางสาวพัชราภา วิสิทธิ์ ไทย10
54 6140307220 นางสาวพิมพ์ระพี ยงกิตติภัทร ไทย10
55 6140307221 นางสาวรวิพร เหิมหอม ไทย10
56 6140307222 นางสาวรุ่งนรี ผาปรางค์ ไทย10
57 6140307223 นางสาวลลิตา ต่อติด ไทย10
58 6140307225 นางสาววิภาภรณ์ วิดกระโทก ไทย10
59 6140307226 นางสาวศรัญญา วิบูลย์เพ็ง ไทย10
60 6140307227 นางสาวศิริวรรณ คำภักดี ไทย10
61 6140307228 นางสาวสิขรินทร์ เถื่อนหมื่นไวย ไทย10
62 6140307229 นางสาวสิริมา ลับดีพะเนาว์ ไทย10
63 6140307231 นางสาวสุมิณทา ลอดแก้ว ไทย10
64 6140307232 นางสาวอรณิชา วชรานสิน ไทย10
65 6140307233 นางสาวอัจฉรียา รอดวินิจ ไทย10
66 6140307234 นางสาวอาทิติยา อิรัญ ไทย10
67 6140307235 นายชาญวิทย์ ราชตรี ไทย10
68 6140307236 นายไตรภพ ไกรวงษ์ ไทย10
69 6140307237 นายบริบูรณ์ พนมมา ไทย10
70 6140307238 นายโยธิน ถีระแก้ว ไทย10
71 6140307239 นายสหรัฐ มิตรขุนทด ไทย10
72 6140307240 นางสาวขนิษฐา พิมพ์มีลาย ไทย10
73 6140307301 นางสาวกฤษณา แวดไธสง ไทย10
74 6140307302 นางสาวยวิษฐา สุฒามาตย์ ไทย10
75 6140307303 นางสาวเกศวลี พุ่มเกาะ ไทย10
76 6140307304 นางสาวจรรยารัตน์ เร่งพิมาย ไทย10
77 6140307305 นางสาวจารุวรรณ โปรดนอก ไทย10
78 6140307306 นางสาวจิราพร ฉาดนอก ไทย10
79 6140307307 นางสาวจูมทอง สวยงาม ไทย10
80 6140307308 นางสาวชนารินทร์ บุญเขื่อง ไทย10
81 6140307309 นางสาวฐิติมา มีทา ไทย10
82 6140307310 นางสาวณัฐมน สังสีมา ไทย10
83 6140307311 นางสาวธัญวรรณ แสงเนตร ไทย10
84 6140307312 นางสาวนราภรณ์ โคตรสมบัติ ไทย10
85 6140307313 นางสาวนันท์นภัส ปิ่นซอง ไทย10
86 6140307314 นางสาวนาตยา เชื้อจิตร ไทย10
87 6140307315 นางสาวบุษบา สุภาพ ไทย10
88 6140307316 นางสาวปณัฐดา โพธิ์ทอง ไทย10
89 6140307317 นางสาวปวีณา ทรงชัย ไทย10
90 6140307318 นางสาวพลอยไพริน ทองละมูล ไทย10
91 6140307319 นางสาวพัชรี ปิดตะคุ ไทย10
92 6140307320 นางสาวภาณุวรรณ พันธุ์สวัสดิ์ ไทย10
93 6140307321 นางสาวรัตติกาล ศรีสมโภชน์ ไทย10
94 6140307322 นางสาวรุ่งรัศมี สมมาตย์ ไทย10
95 6140307323 นางสาววรัญญา โพธาราม ไทย10
96 6140307325 นางสาววิภาวรรณ คำขันธ์ ไทย10
97 6140307326 นางสาวศศิธร ภักดีแก้ว ไทย10
98 6140307327 นางสาวศุภัทนิดา ขวาหาญ ไทย10
99 6140307328 นางสาวสิรินยา จินตนา ไทย10
100 6140307329 นางสาวสิริยากร กอผา ไทย10
101 6140307330 นางสาวสุพรรษา กันจันทึก ไทย10
102 6140307331 นางสาวสุเมธาวี บุตรนอก ไทย10
103 6140307332 นางสาวอรัญญา ชื่นในจิตร ไทย10
104 6140307333 นางสาวอาทิตยา สินน้ำคำ ไทย10
105 6140307334 นางสาวอารียา นิตย์ภักดี ไทย10
106 6140307335 นายณัฌพล เรือนมาศ ไทย10
107 6140307336 นายธนาธิป ปลั่งกลาง ไทย10
108 6140307338 นายวันชัย งามแสง ไทย10
109 6140307339 นายอนุสรณ์ พ่วงจินดา ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123