รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา304304 : โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6241301101 นางสาวกนกวรรณ เลิศกระโทก บัญชี10
2 6241301102 นางสาวกาญจนา แรตไธสง บัญชี10
3 6241301103 นางสาวเกศมณี พูนกลาง บัญชี10
4 6241301104 นางสาวจันทรรัตน์ สิทธิเวช บัญชี10
5 6241301105 นางสาวจิตพิสุทธิ์ ผินสูงเนิน บัญชี10
6 6241301106 นางสาวชนิตา จงจิตรกลาง บัญชี10
7 6241301107 นางสาวญาณิศา ชาญมะเริง บัญชี10
8 6241301108 นางสาวฐิมาพร ปั่นสันเทียะ บัญชี10
9 6241301109 นางสาวณัฐชยา ขำเอนก บัญชี10
10 6241301110 นางสาวณัฐริกา มาตจันทา บัญชี10
11 6241301111 นางสาวดุจธิตา จีนทองหลาง บัญชี10
12 6241301113 นางสาวธิดารักษ์ สินธนานิธิ บัญชี10
13 6241301114 นางสาวนริศรา หน่องกระโทก บัญชี10
14 6241301115 นางสาวนิตยา แรกเลียง บัญชี10
15 6241301116 นางสาวบุษบาวิลิศ นอขุนทด บัญชี10
16 6241301117 นางสาวปาริฉัตร ปราบนวน บัญชี10
17 6241301118 นางสาวพรกนก จอดนอก บัญชี10
18 6241301119 นางสาวพลอยมณี ถนิมกาญจน์ บัญชี10
19 6241301121 นางสาวเฟื่องฟ้า ชีพอุบัติ บัญชี10
20 6241301122 นางสาวภิรัญญา อิ้ววังโส บัญชี10
21 6241301123 นางสาวรัตติกาล ภิรมย์กิจ บัญชี10
22 6241301124 นางสาวลดาพร คัดสูงเนิน บัญชี10
23 6241301125 นางสาววราภรณ์ ปักกระโทก บัญชี10
24 6241301126 นางสาววิภาดา พบพิมาย บัญชี10
25 6241301127 นางสาววิไลลักษณ์ ชาญเชี่ยว บัญชี10
26 6241301128 นางสาวศิริจรรยา มั่งสันเทียะ บัญชี10
27 6241301129 นางสาวสัณหวัณ แสงทอง บัญชี10
28 6241301130 นางสาวสิริสุดา จันทร์งาม บัญชี10
29 6241301131 นางสาวสุภาภรณ์ พรศรี บัญชี10
30 6241301133 นางสาวอภิชญา จินตวัฒนกุล บัญชี10
31 6241301134 นางสาวอภิสรา คำลาย บัญชี10
32 6241301135 นางสาวอรอุมา เพ็ชรรัตน์ บัญชี10
33 6241301136 นางสาวอิสริยากรณ์ สัญญาอริยาภรณ์ บัญชี10
34 6241301137 นายณภัทร ตรีชั้น บัญชี10
35 6241301138 นายวัตรชานนท์ พันถินา บัญชี10
36 6241301139 นายสุวัจร์ รุ่งเรืองธนาเดช บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123