รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา304304 : โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6241301201 นางสาวกมลชนก วัดกลาง บัญชี10
2 6241301202 นางสาวกิตติยาภรณ์ จุฑานิตย์ บัญชี10
3 6241301203 นางสาวเกศรา นุชอยู่ บัญชี10
4 6241301205 นางสาวจิตรวรรณ สิงห์งอย บัญชี10
5 6241301206 นางสาวชมพูนุส วังศรี บัญชี10
6 6241301207 นางสาวญาณิศา นาคทะเล บัญชี10
7 6241301208 นางสาวณัชธิมา แก้วศรี บัญชี10
8 6241301209 นางสาวณัฐณิชา ศรอินทร์ บัญชี10
9 6241301210 นางสาวณัฐวรรณ บุญโยธา บัญชี10
10 6241301211 นางสาวเดือน รักกลาง บัญชี10
11 6241301212 นางสาวธัญญลักษณ์ จูด้วง บัญชี10
12 6241301213 นางสาวนภัสสร เพชรรักษา บัญชี10
13 6241301216 นางสาวปนัดดา แย้มศรี บัญชี10
14 6241301217 นางสาวปาริชาติ เกษร บัญชี10
15 6241301218 นางสาวพรพิมล ชอบใหญ่ บัญชี10
16 6241301219 นางสาวพัลลภา พงษ์พิทักษ์ บัญชี10
17 6241301220 นางสาวพีระยา ปานผ่อง บัญชี10
18 6241301221 นางสาวพนัชกร โพยนอก บัญชี10
19 6241301222 นางสาวรสสุคนธ์ อ่ำกลาง บัญชี10
20 6241301223 นางสาวรัตนาวลี ใหญ่กระโทก บัญชี10
21 6241301224 นางสาวลักขณา นันทเขตต์ บัญชี10
22 6241301225 นางสาววรินทร พิพัฒน์พงศ์พสิน บัญชี10
23 6241301226 นางสาววิภาดา สระทองหลาง บัญชี10
24 6241301227 นางสาวแววพลอย ปะทักขินัง บัญชี10
25 6241301228 นางสาวศิริยากร พลหมั่น บัญชี10
26 6241301229 นางสาวสายพิน บุตตะศรี บัญชี10
27 6241301230 นางสาวสุชาวดี ดีขุนทด บัญชี10
28 6241301231 นางสาวสุมิลตรา คำภู บัญชี10
29 6241301232 นางสาวโสภาลักษณ์ พลสว่าง บัญชี10
30 6241301233 นางสาวอภิญญา กระแสเทพ บัญชี10
31 6241301234 นางสาวอรปรียา แพทย์รังษี บัญชี10
32 6241301235 นางสาวอัญธิกา เพียงกลาง บัญชี10
33 6241301236 นายกิตติธัช พิศเกาะ บัญชี10
34 6241301237 นายธีรภัทร วนสันเทียะ บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123