รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา304304 : โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6241301215 นางสาวนิภาภัทร โคตรปัญญา บัญชี10
2 6241301301 นางสาวกัญญาพัชร เรียมริมมะดัน บัญชี10
3 6241301302 นางสาวกุลธิดา กอหญ้ากลาง บัญชี10
4 6241301303 นางสาวขวัญฤดี สังวาลย์ บัญชี10
5 6241301304 นางสาวจิดาภา รั้วไธสง บัญชี10
6 6241301306 นางสาวชาริดา พรรณโคตร บัญชี10
7 6241301307 นางสาวฐาณมาศ สุดตาชาติ บัญชี10
8 6241301308 นางสาวณัฏฐณิชา แดงศรี บัญชี10
9 6241301310 นางสาวณัฐสุดา เกียงสี บัญชี10
10 6241301311 นางสาวธนาภา ทูลกลาง บัญชี10
11 6241301312 นางสาวธัญพิชชา พินิจ บัญชี10
12 6241301313 นางสาวนภิสา ผดุงแดน บัญชี10
13 6241301314 นางสาวนันธิพร ลักษณะประดิษฐ์ บัญชี10
14 6241301315 นางสาวนิลาวัณย์ คู่พิมาย บัญชี10
15 6241301317 นางสาวปิลันธนา คุ้มคง บัญชี10
16 6241301318 นางสาวพรรณพัชนันท์ เสือชุมแสง บัญชี10
17 6241301319 นางสาวพิชญา กองเมืองปัก บัญชี10
18 6241301320 นางสาวพุทธวรรณ เอมกลาง บัญชี10
19 6241301322 นางสาวรัชนันท์ พงษ์สุวรรณ บัญชี10
20 6241301323 นางสาวรุ่งนภา ศรีวงษ์ชัย บัญชี10
21 6241301324 นางสาวลักษณ์สุดา กุลสุวรรณ์ บัญชี10
22 6241301326 นางสาววิมลสิริ วิเวกสระน้อย บัญชี10
23 6241301328 นางสาวศิริลักษณ์ มะเริงสิทธิ์ บัญชี10
24 6241301329 นางสาวสิรกร แฉ่สูงเนิน บัญชี10
25 6241301330 นางสาวสุธิดารัตน์ แมมขุนทด บัญชี10
26 6241301331 นางสาวสุรภา บำรุง บัญชี10
27 6241301332 นางสาวอธิตยา ประวะเสนัง บัญชี10
28 6241301333 นางสาวอภิวรรณ ต้นศรี บัญชี10
29 6241301334 นางสาวอรอุมา เต็งผักแว่น บัญชี10
30 6241301335 นางสาวอาทิตยา อุ้ยสกุล บัญชี10
31 6241301337 นายภัทรศักดิ์ ลุนาบุตร บัญชี10
32 6241301338 นายศุภกฤษ เจริญสูงเนิน บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123