รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา210310 : ภาษาจีนระดับกลาง 1
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6040302116 นางสาวเพรชรัตน์ ถอนทอง จีน10
2 6140302102 นางสาวชลกนก ค้าขึ้น จีน10
3 6140302107 นางสาวญานิกา ฤทธิ์กำลัง จีน10
4 6140302111 นางสาวสิรีนรรจ์ เดชขุนทด จีน10
5 6140302112 นางสาวธันยากานต์ มั่นกูล จีน10
6 6140302120 นางสาวพีรดา เทียนสันเทียะ จีน10
7 6140302138 นางสาวอาภาภัสสรา จิตพิลัย จีน10
8 6140302209 นางสาวณัฐกุล โล่รัตนกุล จีน10
9 6140302215 นางสาวนุชธิดา จำปาเทศ จีน10
10 6140302227 นางสาวศิรประภา หูดามาน จีน10
11 6140302228 นางสาวศุภราภรณ์ สมภาร จีน10
12 6140302233 นางสาวอฑิตติยา ชมทองหลาง จีน10
13 6240302102 นางสาวกมลชนก เติมพันธ์ จีน10
14 6240302104 นางสาวกัลริตา หีบพิมาย จีน10
15 6240302105 นางสาวกาญจนาพร ตุ่นวงศ์ษา จีน10
16 6240302106 นางสาวเกวลิน บุญยิ่ง จีน10
17 6240302107 นางสาวจณิสตา สารวัตรอีด จีน10
18 6240302108 นางสาวจีรนันท์ สีกุหลาบ จีน10
19 6240302109 นางสาวเจษฎาพร ฤาวิเศษ จีน10
20 6240302110 นางสาวชลดา แสนจ้ำ จีน10
21 6240302111 นางสาวเชียนอี้ จรสายออ จีน10
22 6240302113 นางสาวธิดารัตน์ ธีระรัตนะนุสิทธิ์ จีน10
23 6240302114 นางสาวนวพร แก้ววัฒนานนท์ จีน10
24 6240302116 นางสาวปวีณา เดชเมืองปัก จีน10
25 6240302117 นางสาวปิยฉัตร พิมพ์สวัสดิ์ จีน10
26 6240302118 นางสาวพนิยดา สีชื่น จีน10
27 6240302119 นางสาวพิมพ์จันทร์ วงศาสิทธิ์ จีน10
28 6240302120 นางสาวรุ่งอรุณ อินทิน จีน10
29 6240302121 นางสาวลลิตา สีดาแจ่ม จีน10
30 6240302122 นางสาววิจิตตา แก้วทอง จีน10
31 6240302123 นางสาวศรินทิพย์ ชุดทะเล จีน10
32 6240302125 นางสาวสุดารัตน์ ไชยสุวรรณ จีน10
33 6240302126 นางสาวสุดารัตน์ พาเจริญ จีน10
34 6240302127 นางสาวสุวรรณา สีไว จีน10
35 6240302129 นางสาวอรวรรณ ชัยสุวรรณ์ จีน10
36 6240302130 นางสาวอัจฉรา พ่วงทองหลาง จีน10
37 6240302131 นางสาวอินทิรา ชาวขุนทด จีน10
38 6240302132 นางสาวไอลดา รอบคอบ จีน10
39 6240302135 นายปรีชายุทธ ตรวจนอก จีน10
40 6240302136 นายพลกฤต ศรีหอม จีน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123