รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา210312 : การเขียนภาษาจีน 1
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6240302101 นางสาวกชกร นนท์ขุนทด จีน10
2 6240302102 นางสาวกมลชนก เติมพันธ์ จีน10
3 6240302104 นางสาวกัลริตา หีบพิมาย จีน10
4 6240302105 นางสาวกาญจนาพร ตุ่นวงศ์ษา จีน10
5 6240302106 นางสาวเกวลิน บุญยิ่ง จีน10
6 6240302107 นางสาวจณิสตา สารวัตรอีด จีน10
7 6240302108 นางสาวจีรนันท์ สีกุหลาบ จีน10
8 6240302109 นางสาวเจษฎาพร ฤาวิเศษ จีน10
9 6240302110 นางสาวชลดา แสนจ้ำ จีน10
10 6240302111 นางสาวเชียนอี้ จรสายออ จีน10
11 6240302113 นางสาวธิดารัตน์ ธีระรัตนะนุสิทธิ์ จีน10
12 6240302114 นางสาวนวพร แก้ววัฒนานนท์ จีน10
13 6240302116 นางสาวปวีณา เดชเมืองปัก จีน10
14 6240302117 นางสาวปิยฉัตร พิมพ์สวัสดิ์ จีน10
15 6240302118 นางสาวพนิยดา สีชื่น จีน10
16 6240302119 นางสาวพิมพ์จันทร์ วงศาสิทธิ์ จีน10
17 6240302120 นางสาวรุ่งอรุณ อินทิน จีน10
18 6240302121 นางสาวลลิตา สีดาแจ่ม จีน10
19 6240302122 นางสาววิจิตตา แก้วทอง จีน10
20 6240302123 นางสาวศรินทิพย์ ชุดทะเล จีน10
21 6240302125 นางสาวสุดารัตน์ ไชยสุวรรณ จีน10
22 6240302126 นางสาวสุดารัตน์ พาเจริญ จีน10
23 6240302127 นางสาวสุวรรณา สีไว จีน10
24 6240302129 นางสาวอรวรรณ ชัยสุวรรณ์ จีน10
25 6240302130 นางสาวอัจฉรา พ่วงทองหลาง จีน10
26 6240302131 นางสาวอินทิรา ชาวขุนทด จีน10
27 6240302132 นางสาวไอลดา รอบคอบ จีน10
28 6240302135 นายปรีชายุทธ ตรวจนอก จีน10
29 6240302136 นายพลกฤต ศรีหอม จีน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123