รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา210240 : การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศภาษาจีน
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340302201 นางสาวกณิศา วสุเพ็ญ จีน10
2 6340302203 นางสาวกานต์ทิตา เตไธสง จีน10
3 6340302204 นางสาวกิตยาการ ดีปานแก้ว จีน10
4 6340302206 นางสาวจันทราทิพ วากระโทก จีน10
5 6340302207 นางสาวชิดชนก ทศประเสริฐ จีน10
6 6340302208 นางสาวณัฐธิดา หมายไร่กลาง จีน10
7 6340302209 นางสาวณิชยา ปิ่นแก้ว จีน10
8 6340302211 นางสาวธาราวดี ทวนกระโทก จีน10
9 6340302212 นางสาวบัณฑิตา เต้ากลาง จีน10
10 6340302213 นางสาวปนัดดา ฉิมนา จีน10
11 6340302214 นางสาวปริณดา เอี่ยมสะอาด จีน10
12 6340302215 นางสาวปิยะธิดา จันตา จีน10
13 6340302218 นางสาวพิยดา โพธิขำ จีน10
14 6340302219 นางสาวเพ็ญนภา ทมกระโทก จีน10
15 6340302220 นางสาวทุยหยิม ฟานถิ จีน10
16 6340302221 นางสาวรสิตา กล้ามสันเทียะ จีน10
17 6340302223 นางสาววาสนา โพนแดง จีน10
18 6340302224 นางสาวศุจินทรา ประเสริฐสัง จีน10
19 6340302225 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์กล่อม จีน10
20 6340302227 นางสาวสุดารัตน์ ปะนาธรรมมา จีน10
21 6340302228 นางสาวอัฐภิญญา ปทักขินัง จีน10
22 6340302229 นางสาวหทัยชนก แซ่เติ๋น จีน10
23 6340302230 นางสาวอทิติยา สิมรีวงษ์ จีน10
24 6340302231 นางสาวอนุธิดา ภักดีบุรุษ จีน10
25 6340302233 นางสาวอาทิตยา คุ้มโพธิ์น้อย จีน10
26 6340302234 นางสาวอิศริญา สีเงิน จีน10
27 6340302235 นายชัยยุทธ์ ควงขุนทด จีน10
28 6340302236 นายปิยะพงศ์ สนิทไทย จีน10
29 6340302237 นายวิทวัส ไพรวันรัตน์ จีน10
30 6340302238 นายอิทธิพล กะเบา จีน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123