รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP16
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340303108 นางสาวอภิสรา กุยแก้ว สารสนเทศศาสตร์ฯ10
2 6340303110 นายปัณณวัตร์ ผิวงาม สารสนเทศศาสตร์ฯ10
3 6340303113 นายคณานนต์ เฉลิมชาติ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
4 6340701416 นางสาวยุพิน หอมหวล รปศ.10
5 6340701418 นางสาววรัทยา มนกลาง รปศ.10
6 6340701423 นางสาวเสาวดี พิพวนนอก รปศ.10
7 6340801102 นางสาวจิตติ ฤกษ์โสภา นิเทศศิลป์10
8 6340801103 นางสาวปภาวรรณ เรืองพิมาย นิเทศศิลป์10
9 6340801105 นางสาวพรรณ์วษา นิลบรรพรต นิเทศศิลป์10
10 6340801106 นางสาวรสริน อุ่นใจ นิเทศศิลป์10
11 6340801107 นางสาวรัชนีกร การดี นิเทศศิลป์10
12 6340801108 นางสาวศรัญญา ชัยอาพร นิเทศศิลป์10
13 6340801110 นายกล มุ่งวิชา นิเทศศิลป์10
14 6340801111 นายธวัชชัย สำอางค์ทรง นิเทศศิลป์10
15 6340801112 นายปุณกัลป์ ปะทะดวง นิเทศศิลป์10
16 6340801114 นายภูวดล วงศรีไข นิเทศศิลป์10
17 6340801115 นายวีรพล เจตนากลาง นิเทศศิลป์10
18 6340801116 นายศุภวิชญ์ แสงสุวรรณ์ นิเทศศิลป์10
19 6340801117 นายสรธัญ คุณะโป นิเทศศิลป์10
20 6340801118 นายสิรภัค จั้นอรัญ นิเทศศิลป์10
21 6340801119 นายสิรวิชญ์ นภาวิชยานันท์ นิเทศศิลป์10
22 6340801120 นายอภิสิทธิ์ โยธสาร นิเทศศิลป์10
23 6340801121 นายอัครพฤกษ์ ณัฐวรวลัช์ นิเทศศิลป์10
24 6340801122 นายธนกร ถนาวร นิเทศศิลป์10
 คณะวิทยาการจัดการ
25 6240510206 นางสาวจันทนา กล้าค้างพลู โลจิสติกส์10
26 6240510216 นางสาวผกามาส ท้าวทองเจริญ โลจิสติกส์10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
27 6340216101 นางสาวกัญณ์กนิษฐ์ วิจิตรจริยา อนามัยสิ่งแวดล้อม10
28 6340216102 นางสาวกัณฐิกา พรมเดช อนามัยสิ่งแวดล้อม10
29 6340216103 นางสาวจิราพร อ่อนศรี อนามัยสิ่งแวดล้อม10
30 6340216104 นางสาวชลธิชา อร่าม อนามัยสิ่งแวดล้อม10
31 6340216106 นางสาวปนัดดา พหุนันต์ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
32 6340216107 นางสาวปรีดาพร โหมขุนทด อนามัยสิ่งแวดล้อม10
33 6340216108 นางสาวพรพันธ์ รุ่งหมื่นไวย อนามัยสิ่งแวดล้อม10
34 6340216109 นางสาวพลอย วังศรี อนามัยสิ่งแวดล้อม10
35 6340216110 นางสาวพลอยชมพู กลอนโพธิ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
36 6340216111 นางสาวพัชนีกร ลาสุเล อนามัยสิ่งแวดล้อม10
37 6340216112 นางสาวโยศิตา โกเมน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
38 6340216113 นางสาววีรยา ฤทธิ์จรูญ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
39 6340216114 นางสาวศิริรัตน์ กลางสร้อย อนามัยสิ่งแวดล้อม10
40 6340216116 นางสาวสุธาทิพย์ สินประกอบ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
41 6340216117 นางสาวอภัทชา ทวีผล อนามัยสิ่งแวดล้อม10
42 6340216118 นายต้นคิด แดงไผ่ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
43 6340216119 นายวรากร สระกิ่ง อนามัยสิ่งแวดล้อม10
44 6340216120 นายสธน สืบจะบก อนามัยสิ่งแวดล้อม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123